CO JE PŘÍČINOU ONEMOCNĚNÍ?

Jakýkoliv mikroorganismus, který vyvolává onemocnění střevního traktu (enteropatogen) může být
příčinou průjmového onemocnění u novorozených telat. Relativní prevalence enteropatogenů se
geograficky liší. Nejčastějšími infekcemi ve většině oblastí jsou však infekce vyvolané zárodky
Escherichia coli, rotavirus, coronavirus, Clostridium perfringens a Cryptosporidium parvum.

Infekční patogeny

Případy neonatálního průjmu jsou běžně spojeny s více než jedním z těchto původců a příčina většiny vzplanutí je multifaktoriální. Diagnostika konkrétních původců je důležitá kvůli zahájení specifické cílené léčby.

Původ neonatálního průjmu je multifaktoriální,
přičemž průběh a závažnost průjmu ovlivňují
přítomné patogeny, celková tělesná kondice
a vnímavost telat, kvalita ustájení, klima, vliv
stresových faktorů a počasí, kvalita mlezivové
výživy, následný systém krmení včetně
správného složení krmné dávky a celková
úroveň preventivních opatření v chovu.

Patogeny, které nejčastěji způsobují průjem u telat:

Viry

Rotavirus
Coronavirus

Bakterie

Escherichia coli,
Clostridium perfringens A, B, C
Salmonella spp.

Paraziti (prvoci)

Cryptosporidium parvum (kryptosporidie)
Eimeria spp. (kokcidie)
Giardia duodenalis

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Průjem může vzniknout důsledkem působení řady virů, bakterií nebo parazitů. Při diagnostice příčiny nemoci
v chovu je potřebné zohlednit více faktorů. Je dobré brát na zřetel nejen pozorování související s projevem
klinických příznaků, ale také i čas od narození (věk), kdy dochází k propuknutí onemocnění.

Příklad:

Pokud se u telat příznaky infekce projevují nejčastěji ve věku 7 až 10 dní, je postižena větší skupina telat, úmrtnost je minimální, výkaly jsou šedobéžové, často s příměsí krve a hlenu a telata nereagují na léčbu antibiotiky, je vysoce pravděpodobné, že se jedná o infekci vyvolanou parazitem Cryptosporidium parvum (kryptosporidióza).

Většina enteropatogenů poškozuje střevní trakt. Působí zde několik mechanismů, z nichž všechny vyvolávají průjmový syndrom:

 • Porucha funkce buněk střevní výstelky
 • Zničení buněk střevní výstelky
 • Pronikání do hlubších vrstev střevní výstelky a její rozsáhlé poškození

Při výskytu průjmů se doporučuje situaci řešit co nejdříve, a to vyhodnotit klinické příznaky, průběh onemocnění a zaslat vzorky
do laboratoře, aby se podařilo patogeny včas a rychle identifikovat.

JAK SE ONEMOCNĚNÍ ŠÍŘÍ?

Stejně jako u všech enteropatogenů může být přenašečem zdravý dospělý skot, který patogenní organismy periodicky vylučuje v trusu. Vylučování bývá intenzivnější v období kolem porodu a může být častější u primipar. Zvýšený infekční tlak vede ke kontaminaci porodny a infekci vemene a perinea matek.

Mezi další zdroje infekce patří výkaly zdravých
a průjmujících telat, které obsahují na počátku
infekce velké množství patogenních
mikroorganismů. Několik telat s průjmem tak
může silně kontaminovat celý prostor, kde jsou
telata ustájena. K šíření infekce dochází fekálně-
orální cestou, fekálním aerosolem a v případě
coronaviru i respiračním aerosolem.

JAKÉ JSOU KLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ?

Závažnost klinických příznaků a průběh klinického onemocnění se mohou značně lišit v závislosti na
původci onemocnění. Pokud se objeví jakékoliv příznaky průjmu, je třeba přijmout optimální léčebná
opatření s cílem zabránit dalším zdravotním komplikacím a šíření infekce ve stádě.

U telat se obvykle objevuje deprese, slabost, nižší příjem krmiva
(mleziva, mléka či mléčné náhražky), změny konzistence a barvy
exkrementů (kašovité až vodnaté s možnou příměsí hlenu a krve)
a potřísnění perineální oblasti a zadních končetin výkaly. Výkaly
je znečištěno také prostředí. V těžších případech může dojít k
dehydrataci (ztrátě tekutin) a úhynu.

Patogeny však mohou i bez klinických příznaků vyvolat náhlý úhyn (telata ještě ráno pijí a odpoledne uhynou), což se nejčastěji stává
na podzim a v zimě, kdy může během týdne uhynout i několik telat z jedné skupiny.

DŮLEŽITÉ!

Jednoznačným indikátorem infekčního neonatálního průjmu je zvýšení tělesné teploty telat (>39,5 °C).

JAK DIAGNOSTIKOVAT NEONATÁLNÍ PRŮJEM

Pouze na základě klinického nálezu není možné stanovit konečnou etiologickou diagnózu průjmu.
Předběžnou diagnózu je možné stanovit na základě údajů o předchozím výskytu onemocnění
v chovu, věku postižených zvířat a klinických příznacích.

Při identifikaci patogenů způsobujících onemocnění je možné vyšetřit klinické příznaky. V případě úhynu zvířete je doporučitelné provést pitvu a odebrat vzorky (vzorky výkalů nebo vzorky tkání získané při pitvě) za účelem laboratorního vyšetření. Pro zabezpečení rychlé diagnostiky přímo na farmě (výsledek do 15 minut po odběru vzorku) se používají rychlé diagnostické testy pro stanovení přítomnosti Escherichia coli, rotavirů, coronavirů, Cryptosporidium parvum a Clostridium perfringens. Vyšetření se provádí ze vzorků čerstvých výkalů odebraných přímo z konečníku. Čerstvé vzorky výkalů a vzorky krve je rovněž možné zaslat do laboratoře k další diagnostice.

JAK TLUMIT NEONATÁLNÍ PRŮJEM

Při výběru vhodné strategie léčby a prevence je hlavním parametrem znalost patogenů,
které postihují telata v chovu.

Léčba zahrnuje eliminaci vyvolávajícího patogenu a opětovné nastolení a udržování vodní, acidobazické a elektrolytové rovnováhy podáváním perorální a parenterální infuzní terapie postiženým zvířatům.

V případě virových infekcí je nejdůležitějším způsobem prevence vzniku onemocnění u novorozených telat správné podávání kolostra (tj. mateřských protilátek v kolostru) a přijímání preventivních opatření na všech úrovních, což zahrnuje také vhodný způsob vakcinace matek. Telata, která nemají dostatečný přísun kvalitního kolostra, jsou mimořádně vnímavá vůči všem typům infekcí, včetně infekcí vyvolaných střevními patogeny. U těchto telat se také nejčastěji rozvíjí těžké a často fatální onemocnění.

Při léčbě a prevenci parazitárních onemocnění (kryptosporidiózy a kokcidiózy) je nutné zvolit správný přípravek, který je určen přímo ke kontrole těchto parazitárních infekcí a klást důraz na správné načasování léčby, aby byl dosažen co nejlepší výsledek. Rovněž je důležité léčit celou skupinu postižených zvířat kvůli snížení infekčního tlaku v prostředí. Další důležitou věcí, kterou je třeba při boji proti kryptosporidióze a kokcidióze zvážit, je výběr správného dezinfekčního prostředku k dezinfekci prostředí a nástrojů používaných k ošetření telat. Na farmách se často setkáváme s tím, že používané dezinfekční prostředky jsou vysoce účinné proti virům a bakteriím, vůbec však nepůsobí proti parazitům (kokcidiím a kryptosporidiím). U zmíněných parazitárních infekcí jsou mechanické čištění a výběr správné dezinfekce obzvlášť důležité.

Doporučeným způsobem prevence bakteriálních infekcí
(podobně jako u virových onemocnění) je správné napájení
mlezivem a preventivní vakcinace matek. Důvodem je skutečnost,
že některé bakteriální patogeny (Escherichia coli, Clostridium perfringens) mohou telata zabít velmi rychle ještě předtím,
než začnou působit podaná antibiotika a podpůrná terapie.

POZNÁMKA

Vzhledem ke komplexní povaze průjmů u novorozených telat není realistické očekávat, že by bylo možné zcela zabránit výskytu
tohoto onemocnění. Hlavním cílem je zlepšit zdraví skotu a omezit ekonomické ztráty. Výskyt klinického onemocnění a procento
úmrtnosti závisí na rovnováze mezi úrovní expozice infekčním patogenům a odolností telat. Z hlediska prevence však platí několik
obecných zásad, které se týkají všech chovů.

Zásady prevence:

 1. Důsledně dodržovat obecná hygienická opatření, zejména na porodnách a v ustajovacím prostoru pro nejmladší telata.
 2. Omezit expozici novorozených telat patogenům separováním porodních kotců, ustajovacího prostoru pro telata a izolačních kotců v rámci farmy.
 3. Zajistit, aby byly dodrženy všechny zásady správného kolostrálního managementu.
 4. Klást důraz na co nejlepší systém krmení, složení a nezávadnost krmné dávky.
 5. Posílit imunitu telat zavedením komplexních preventivních a vakcinačních programů, včetně vakcinace matek proti průjmovým patogenům v předporodním období.

SHRNUTÍ

Jak se ve 4 krocích vypořádat s průjmem telat?

1. Vyhodnotit pravděpodobnou příčinu průjmu

Nezbytnou podmínkou sestavení seznamu možných příčin průjmového onemocnění je zahájení důsledného vyhodnocení situace. Po provedení důkladné analýzy je možné určit pravděpodobné příčiny průjmu.

Pro úspěšné posouzení aktuálního stavu je potřebné zjistit informace týkající se přinejmenším těchto oblastí:

 • věk postižených telat,
 • kolostrální management,
 • způsob krmení telat,
 • podmínky ustájení,
 • historie výskytu onemocnění v chovu,
 • léčebné, vakcinační a preventivní protokoly,
 • informace o všech aktuálních změnách, které by se mohly podílet na vzplanutí onemocnění (např. změny personálu, změny systému ustájení, změny v oblasti dezinfekce atd.). 

2. Diagnostikovat patogeny

Způsob léčby a prevence závisí na tom, jaké patogeny se podílejí na infekci.

3. Vyhodnotit systém kolostrální výživy

Analýza kvality a příjmu kolostra je zásadní pro zajištění zdraví
telat, která musí v pravou dobu (ideálně do 2 hodin po narození) a v dostatečném množství dostat vysoce kvalitní kolostrum.

Kolostrum je pro telata nejen nezbytným zdrojem živin, vitamínů, minerálních látek a energie, ale také protilátek proti patogenům, které pronikají ze střeva do organismu telete. Dodržování všech
zásad správného kolostrálního managementu je proto nezbytné k navození co nejlepší imunitní chráněnosti telat.

Kvalitu příjmu kolostra je možné hodnotit buď refraktometrickým měřením celkového bílkoviny ve vzorku krve telete odebraném
ve věku 2 až 6 dní nebo odesláním vzorku do laboratoře ke
stanovení hladiny imunoglobulinů. Všechny nezbytné kroky
spojené s podáváním kolostra by měly být řádně evidovány
a pravidelně vyhodnocovány.

4. Opatření v oblasti léčby a prevence

Je třeba se zaměřit na oblasti, v nichž je možné dosáhnout zlepšení, a soustředit se na přípravu programů léčby a dlouhodobé komplexní prevence. Je nutné se soustředit na zlepšování zoohygieny zvířat, podmínek ustájení, dodržování principů kolostrálního managementu, snižování stresu zvířat a nastavení vakcinačních programů šitých na míru dané farmě s cílem chránit stádo proti další infekci.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Pokroky v léčbě neonatálního průjmu sice mohou snižovat úmrtnost telat, daleko větší ekonomický přínos však mají efektivní preventivní opatření.

Jak vám může společnost MSD Animal Health pomoci
vypořádat se s průjmovými onemocněními

ve vašem chovu?

Firma MSD Animal Health dlouhodobě spolupracuje s veterinárními lékaři a chovateli skotu
na celém světě. Co se týká průjmů, je schopná veterinárním lékařům a chovatelům pomoci s
diagnostikou patogenů přítomných na farmě (rychlá diagnostika průjmových patogenů přímo
ve stájích, laboratorní testy v certifikované laboratoři), se školením personálu se zaměřením na
správný kolostrální management a zoohygienu telat, s faremními audity s cílem odhalit prostor
pro zlepšení a také s přípravou léčebných a komplexních preventivních a vakcinačních
protokolů přizpůsobených aktuální situaci v chovu.

Povšimnete-li si ve vašem stádě jakýchkoliv příznaků průjmu, měli byste problém neprodleně řešit. Správná diagnóza onemocnění je nezbytná pro přijetí vhodných opatření a pro zajištění optimálního zdraví a užitkovosti vašich zvířat.