ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE


Actinobacillus pleuropneumoniae (App) je etiologický původce pleuropneumonie prasat, což je vysoce nakažlivé respirační onemocnění.

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) patří k nejvýznamnějším bakteriálním respiračním patogenům u prasat s výskytem po celém světě. Jedná se o etiologického původce pleuropneumonie prasatcož je vysoce nakažlivé respirační onemocnění, které se může vyskytovat u všech věkových kategorií prasat, ale obvykle se s ním setkáváme u zvířat ve stáří 6 až 20 týdnů. Ačkoli se po akutních vzplanutích onemocnění mohou vyskytnout i chronické případy choroby, obvykle se projevuje náhlým nástupem, perakutním nebo akutním klinickým průběhem s vysokou morbiditou a mortalitou.

OBECNÉ PROJEVY ONEMOCNĚNI (APP):

Náhlý výskyt a rychlé šíření.

Perakutní nebo akutní klinický průběh.

Vysoká morbidita a mortalita.

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Náhlý výskyt perakutního nebo akutního respiračního onemocnění, které se rychle šíří a je provázeno vysokou morbiditou a mortalitou u prasat v předvýkrmu a výkrmu, to je typický obraz porcinní pleuropneumonie.


Dosud bylo popsáno 18 sérotypů App, přičemž jejich rozšíření a stupeň virulence se mění podle jednotlivých zemí. Například sérotypy 2 a 9 jsou v mnoha evropských zemích vysoce virulentní.


Některé kmeny App se mohou také chovat jako sekundární patogeny, které přispívají ke zvýšené mortalitě komplexu respiračních onemocnění prasat (PRDC), který vzniká následkem působení několika virových a bakteriálních patogenů.

NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Actinobacillus pleuropneumoniae je respirační patogen prasat, jež stále představuje smrtelnou hrozbu. Většina konvenčních chovů je infikována několika sérotypy App, které zůstávají dlouhou dobu v tonzilách prasat fungujících jako nosiči onemocnění. V některých chovech se nemoc nikdy klinicky neprojeví, zatímco v jiných dochází k závažným epidemiím choroby.

 • V USA je údajně nakaženo 80 % chovů, ale nemoc se projevuje pouze v 20 % farem.
 • Podle španělských údajů bylo téměř 90 % testovaných chovů serologicky pozitivních na App.
 • V kanadské studii byla prokázána v chovech 78% pozitivita na App na základě PCR detekce v horních dýchacích cestách.

Ekonomický dopad App je způsoben především úhyny prasat, sníženými přírůstky, zvýšenou medikací a výdaji na veterinární ošetření a také v důsledku konfiskací na jatkách.

 • Při akutním propuknutí nemoci morbidita dosahuje úroveň mezi 10 % až 100 % a mortalita se pohybuje v rozmezí 30–50 % postižených prasat.
 • U prasat s chronickou formou onemocnění bylo popsáno snížení přírůstků o 33,6 % a zhoršení účinnosti krmiva mezi 0,77 % až 25,5 %.
 • Roční náklady na potlačení App se v závislosti na závažnosti onemocnění odhadují až na 24 euro na krmné místo a farmu.

ENORMNÍ DOPAD

Náklady spojené s App:až na 24 eur na prase
ročně

KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNĚNÍ

Klinický průběh pleuropneumonie prasat může být PERAKUTNÍ, AKUTNÍ nebo CHRONICKÝ. U postižené kategorie prasat se někdy vyskytují všechny formy onemocnění v závislosti na sérotypu App, imunitním stavu zvířat a počtu bakterií, které se dostávají do plic.

U PERAKUTNÍ nebo AKUTNÍ formy onemocnění lze pozorovat následující klinické příznaky:

 • Náhlý úhyn / mortalita.
 • Závažné dýchací obtíže, které se často projevují dýcháním s otevřenou tlamou nebo pomocí břišní svaloviny.
 • Výtok hemoragické pěny z nosu nebo tlamy před úhynem.
 • Vysoká horečka.
 • Cyanóza (modré zbarvení uší, nosu, končetin a břicha).
 • Nechutenství, útlum a odmítání pohybu.

CHRONICKÁ forma se obvykle objevuje u zotavujících se prasat a/nebo při infekci méně virulentními kmeny App. Vyznačuje se následujícími projevy:

 • Přetrvávající respirační potíže.
 • Spontánní nebo přerušovaný kašel různé intenzity.
 • Špatná tělesná kondice se sníženými přírůstky.

Léze spojené s App se vyskytují téměř výhradně v plicích:

 • U PERAKUTNÍCH případů jsou bronchy a trachea obvykle vyplněny krvavou pěnou a hlenem, která ucpává dýchací cesty. Makroskopické plicní léze se mnohdy nemají čas rozvinout.
 • AKUTNÍCH případech se na plicích objevují charakteristické solidní a hemoragické okrsky pneumonie často pokryté vrstvami fibrinu (fibrinózní pleuritida).
 • U CHRONICKY postižených jedinců lze objevit plicní nekrózy a abscesy spolu s nadměrnou fibrózou, která způsobuje adhezi plic k žeberními koši (fibrinózní pleuritida).

DIAGNOSTIKA

Předběžnou diagnózu pleuropneumonie prasat lze stanovit na základě typických klinických příznaků a makroskopických plicních lézí. Diagnózu je však nutno potvrdit pomocí kultivace, identifikace a často typizace App. Proto zahrnuje kompletní diagnostika onemocnění nejméně tři důležité faktory:

1

KLINICKÝ OBRAZ onemocnění. Náhlý nástup onemocnění je velmi suspektní a v kombinaci s klinickými příznaky a makroskopickými lézemi nás často opravňuje ke stanovení předběžné diagnózy.

2

MAKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ plicních lézí. Léze na plicích mohou být velmi typické pro App a pitva vždy umožňuje odběr vzorků na další laboratorní testy. Vyšetření plic na jatkách představuje další možnost diagnostiky u chronických případů.

3

……LABORATORNÍ TESTY:

 • Bakteriologie. Vzorky plic na kultivaci App je nutno odebrat z částí plic, kde jsou pneumonické změny u perakutně nebo akutně postižených, ale neléčených, prasat.
 • Sérotypizace. PCR se běžně používá k určení sérotypu bakterií a toto vyšetření je zásadní ke stanovení sérotypu, který je aktivní v postiženém chovu.
 • Sérologie. ELISA je vhodná pro rutinní sledování potenciálně infikovaných farem. Vzhledem k různým typům dostupných testů, možnosti zkřížené reakce mezi sérotypy a rozdílům ve virulenci mezi kmeny App je potřeba opatrně interpretovat výsledky vyšetření, zejména v chovech, kde se nevyskytuje klinické onemocnění.       

KONTROLA ONEMOCNĚNÍ

Kontrola pleuropneumonie a souvisejících ekonomických ztrát v ohnisku nákazy je založena především na časném odhalení onemocnění a medikamentózní léčbě postižených a exponovaných prasat. K léčbě App se běžně používají injekční antibiotika, protože většina infikovaných prasat není schopná přijímat dostatečné množství léčiva z krmiva nebo vody. V každém případě představuje nejlepší řešení, jak se vyhnout katastrofálním následkům infekce App, PREVENCE propuknutí nemoci. Hlavní preventivní opatření jsou:

Přísná pravidla VNĚJŠÍ BIOSEKURITY s cílem zabránit vstupu nových sérotypů App do chovu, včetně izolace příchozích zvířat a nákupu prasat z chovů prostých App.

VNITŘNÍ BIOSEKURITA představuje opatření směřující k přerušení postupu infekce pomocí oddělení věkových kategorií zvířat a také jednotlivých vrhů.

ŘÍZENÍ CHOVU a PODMÍNKY PROSTŘEDÍ je potřeba nastavit optimálně tak, aby nedocházelo ke stresu u prasat, protože stres je hlavním spouštěčem onemocnění.

Přísné HYGIENICKÉ postupy je nutno dodržovat mezi jednotlivými turnusy, abychom snížili zatížení prostředí patogeny.

VAKCINACE slouží k navození imunity a potlačení klinických příznaků nemoci i rozsahu plicních lézí.

Jak může pomoci očkování proti App?

 • Zlepšení přírůstků a konverze krmiva.
 • Snížení mortality.
 • Nižší aplikace antibiotik v klinicky postižených chovech.
 • Potlačení respiračních příznaků a plicních lézí.

Pokud se App vyskytuje endemicky v chovu prasnic, je možno zvolit depopulaci je ekonomicky efektivní způsob eradikace onemocnění. Po depopulaci je nutno stáje důkladně vyčistit a vydezinfikovat a poté je ponechat prázdné po dobu několika týdnů. Pro opětné naskladnění prasat je nutno využít zvířata prostá App.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O TOM, JAK BOJOVAT PROTI ONEMOCNĚNÍ

CHTETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Pokud chcete být informováni o zdravotní problematice zvířat a našich produktech, prosím registrujte se

ZAJÍMAVOSTI

App infikuje pouze zvířata patřící k druhům Sus scrofa, takže divoká prasata, domácí prasata a zdivočelá prasata. Je zajímavé, že více než 50 % populace divokých prasat ve Slovinsku bylo séropozitivních, takže se více uvažuje o roli divokých prasat jako zdroje infekce App.

Virulence kmenů App se značně liší. Některé kmeny vyvolávají vysokou mortalitu, jiné jsou avirulentní a další mají střední stupeň virulence. Bohužel neexistují snadno dostupné laboratorní testy, které by umožnily rozlišit vysoce virulentní kmeny App od kmenů s nižší virulencí.

Virulence sérotypů App souvisí s jejich schopností produkovat exotoxiny.

DALŠÍ DOPORUČENÉ MATERIÁLY

 • Bossé J. T., Janson H., Sheehan B. J., Beddek A. J., Rycroft A. N., Kroll J. S., Langford P. R.: Actinobacillus pleuropneumoniae: pathobiology and pathogenesis of infection, „Microbes Infect.” 2002/4(2), pp. 225-235.
 • Losinger W. C.: Economic impacts of reduced pork production associated with the diagnosis of Actinobacillus pleuropneumoniae on grower/finisher swine operations in the United States, „Prev Vet Med.” 2005/68(2-4), pp. 181-193.
 • Sassu E. L., Bossé J. T., Tobias T. J., Gottschalk M., Langford P. R., Hennig-Pauka I.: Update on Actinobacillus pleuropneumoniae-knowledge, gaps and challenges, „Transbound Emerg Dis.” 2018/65 Suppl 1, pp. 72-90.

Stáhnout infografiku


CZ-NON-210800006