VIRUS REPRODUKČNÍHO A RESPIRAČNÍHO SYNDROMU PRASAT (PRRSV)


PRRS se projevuje zejména poruchami reprodukce u prasnic a respiračním onemocněním u prasat všech věkových kategorií. PRRS způsobuje v odvětví chovu prasat enormní ekonomické ztráty.

Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS), který je vyvolán virem PRRS (PRRSV), nepochybně stále patří mezi velmi obávaná onemocnění prasat jak mezi veterináři, tak chovateli po celém světě. Jak naznačuje už název choroby, PRRS se hlavně projevuje reprodukčními poruchami u prasnic a respiračním onemocněním postihujícím všechny věkové kategorie prasat. Výsledkem jsou obrovské ekonomické ztráty v chovech. Klinické příznaky PRRS se výrazně liší mezi postiženými chovy v závislosti na virulenci viru a stavu imunity prasat.

PRRSV – HLAVNÍ BODY:

Extrémně vysoká četnost mutací:
neustále se objevují nové kmeny viru.

Rychlé šíření:
PRRSV se šíří vzduchem na velké vzdálenosti (až 9,1 km).

Napomáhá rozvoji dalších virových a bakteriálních infekcí:
prasata jsou náchylnější vůči působení dalších virů a bakterií.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:


Virus PRRS vykazuje extrémně vysoký počet mutací, takže se stále objevují nové kmeny viru. Odrazem tohoto stavu je pak široká škála klinických projevů spojených s působením viru v chovech prasat a nová vzplanutí onemocnění, jež se objevují po celém světě.


Jednou z pozoruhodných vlastností viru PRRSV je rychlé šíření. Vzduchem se virus dokáže přemístit až na vzdálenost 9,1 km.


PRRSV funguje jako faktor posilující působení dalších virů a bakterií, což predisponuje prasata k dalším infekcím a zhoršuje klinický průběh onemocnění.

NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) patří mezi ekonomicky nejzávažnější infekční onemocnění prasat. Majitelé postižených chovů jsou ohroženi velkými ekonomickými ztrátami v důsledku mnoha škod postihujících chovy včetně abortů, mrtvě narozených selat a slabých selat po porodu s celkovou vysokou mortalitou do odstavu. PRRSV může také vyvolat dlouhodobé nebo opakované respirační problémy, které ještě zhoršuje vyšší výskyt sekundárních infekcí v období předvýkrmu a výkrmu. Celkově lze říci, že PRRS může snížit celkovou roční produkci chovu o 15 %.

Celkové ztráty produktivity v důsledku napadení chovných stád a užitkových chovů prasat infekcí PRRS se ve Spojených státech odhadují na každoroční částku 664 milionů dolarů. V Evropě dosahují průměrné celkové ztráty připisované PRRS odhadovanou částku 255 euro na prasnici a rok.

 • Ztráty zisku způsobené PRRS v evropských chovech prasat se pohybují v průměru na 19,1 % a v nejhorších případech dosahují až 41 %.
 • PRRS v chovných stádech může znamenat průměrné ztráty 1,7 prodaného jatečného prasete a 296 eura na prasnici.
 • U prasat ve výkrmu se odhadují ztráty vzhledem k prodloužení doby výkrmu potřebné k dosažení jatečné hmotnosti o 14 až 30 dnů, což představuje odhadem 7,50 až 15,00 dolarů navíc v nákladech na každé jatečné prase.
 • V Polsku se náklady spojené s medikací a preventivními opatřeními v chovech prasat zvýšily o 60 % v období 12 měsíců po vzplanutí PRRS.

EKONOMICKÝ DOPAD

V Evropě dosahuje medián celkových ztrát spojených s PRRS podle odhadů:
255 eur na prasnici ročněDopad PRRS na zisky evropských chovů:
průměr -19,1 %
nejhorší případ -41 %

PRRS v chovném stádě může v průměru způsobit:
ztrátu 1,7 prodaných odstavčat a 296 eur na prasnici

KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNĚNÍ

Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) má dva klinické obrazy. Jedná se o reprodukční poruchy a respirační onemocnění prasat všech věkových kategorií. U každého jedince závisí klinický průběh choroby na stáří, stádiu březosti infikované prasnice/prasničky, specifickém stavu imunity a virulenci daného viru.

Nejčastějším klinickým příznakem v rozmnožovacích chovech jsou poruchy reprodukce, mezi které patří:

 • Pozdní aborty.
 • Předčasné porody.
 • Zvýšené počty mumifikovaných, mrtvě narozených a slabých selat, která uhynou krátce po porodu.
 • Akutní onemocnění prasnic/prasniček provázené letargií, sníženým apetitem a horečkou.
 • Zvýšená mortalita před odstavem.
 • Nepravidelná říje.

U prasat v předvýkrmu a výkrmu se infekce PRRSV může projevovat následovně:

 • Ztížené nebo zrychlené dýchání a/nebo respirační útlum.
 • Neprospívání.
 • Letargie, inapetence a horečka.
 • Skvrnité zarudnutí kůže (kutánní erytém).
 • Zhrubnutá srst.
 • Zvýšený výskyt a závažnost sekundárních respiračních a systémových infekcí, jako jsou Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida nebo Streptococcus suis.

Při pitvě se u prasat postižených infekcí PRRSV objevuje pneumonie. Plíce jsou mírně sklerotické a nekolabují (jako mokrá houba). Nemají normální růžovou barvu, ale jsou skvrnité s šedě hnědými okrsky. Často se objevuje sekundární bakteriální pneumonie komplikující vzhled lézí a ztěžující správnou patologickou interpretaci.

DIAGNOSTIKA

Závažnost infekce PRRSV je velmi variabilní, od průběhu bez klinických příznaků až po infekce devastující chovy. Proto je velmi ošemetné založit diagnostiku PRRSV pouze na klinickém podezření na působení viru. Klinické příznaky s odpovídajícími makroskopickými lézemi a anamnézou chovu mohou naznačit, že se jedná o PRRSV, ale jakoukoli suspektní diagnózu je nutno potvrdit pomocí laboratorních metod.

Laboratorní diagnostika PRRS spočívá na následujících metodách:

1

Detekce protilátek pomocí ELISA s cílem zjistit PRRS status daného chovu. Sérologie nepatří mezi vhodné metody diagnostiky PRRS v již dříve infikovaných nebo vakcinovaných chovech, protože současné testy nedokáží odlišit protilátky vytvořené v důsledku infekce nebo reinfekce od protilátek postvakcinačních.

2

Detekce viru pomocí PCR, abychom zjistili, jestli jsou prasata infikovaná. Toto vyšetření lze provést z různých typů vzorků, ať už to jsou vzorky tkání, orální tekutina, výtěry z respiračního traktu, semeno apod.

3

Sekvenování viru s cílem jej lépe charakterizovat. Při sekvenování genetického materiálu viru můžeme také odlišit nové a dřívější infekce, případně terénní a vakcinační kmeny viru.

KONTROLA ONEMOCNĚNÍ

Hlavní cíle kontrolních programů na PRRS jsou založeny na 1) ochraně před vstupem nových kmenů viru PRRS do chovu, 2) minimalizaci přenosu a cirkulace viru v chovu, 3) maximálním posílení stádové imunity proti PRRSV, a 4) omezení ztrát v důsledku sekundárních infekcí. Pokud chceme dosáhnout výše uvedených čtyř bodů, musíme využít na kontrolu PRRS čtyři různé metody ochrany:

Hlavní ovládací nástroje pro PRRSv jsou:

BIOSEKURITA

Zavedení opatření v rámci vnějších biosekurity chovu tak, aby nedošlo k zavlečení nových kmenů viru. Využití protokolů vnitřní biosekurity, jako jsou McRebelovy postupy, s cílem snížit riziko rozšíření viru PRRS v chovu a mezi chovy.

ČASNÁ DIAGNOSTIKA A MONITOROVÁNÍ

Správné použití diagnostických testů, abychom přesně zjistili způsob přenosu viru v rámci infikovaného chovu.

MANAGEMENT STÁDA

soustředěný na způsob zavedení prasniček do chovu, dobrou hygienu chovu a správný systém turnusů.

IMUNIZACE

Aktivní imunizace stáda s využitím přirozeného kontaktu s terénním virem a/nebo vakcinace.

Chcete se dozvědět více o tom, jaké preventivní nástroje na kontrolu PRRS jsou k dispozici? Obraťte se na Vašeho veterináře. Také se můžete podívat na stránky Integrated PRRS Solutions Website a stáhnout si aplikaci, což je nástroj, který kombinuje zkušenosti s PRRS v terénu a rozsáhlé vědecké informace na základě práce firmy MSD Animal Health.

Jak může proti PRRSV pomoci vakcinace?

 • Lepší parametry reprodukce v rozmnožovacích chovech.
 • Lepší přírůstky a celková užitkovost  u rostoucích zvířat.
 • Snížená mortalita a brakace.
 • Nižší výskyt klinických příznaků a lézí.
 • Nižší vylučování a snížený přenos viru.
 • Méně aplikace antibiotik v postižených chovech.

Jakmile se chov stane PRRSV stabilním, může být dalším krokem eliminace viru. Eradikaci PRRSV lze provést, pokud zavedeme různá opatření týkající se řízení chovu, jako například depopulaci – repopulaci celého chovu nebo uzavření chovu. Avšak eradikaci PRRSV můžeme zvažovat pouze za těch okolností, když lokalizace chovu a opatření biosekurity jsou na takové úrovni, že neumožňují následnou reinfekci.

V Maďarsku byla prevalence PRRSV a ekonomické ztráty s ní spojené natolik vysoké, že bylo nutno spustit Národní program eradikace PRRS v roce 2014. Následkem zavedení eradikačního programu došlo k tomu, že 10 z 19 okresů v Maďarsku bylo oficiálně vyhlášeno za PRRS prostých na konci roku 2018, takže se jednalo o jeden z nejúspěšnějších programů eliminace viru z větší oblasti.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O TOM, JAK BOJOVAT PROTI ONEMOCNĚNÍ

CHTETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Pokud chcete být informováni o zdravotní problematice zvířat a našich produktech, prosím registrujte se.

ZAJÍMAVOSTI

Pravděpodobně první případ PRRS zpočátku nazývaný „záhadné onemocnění prasat“ a „záhadný reprodukční syndrom“ byl popsán v Severní Americe uprostřed 80. let minulého století a podobné klinické příznaky se rozšířily do roku 1991 i na další kontinenty (Asie a Evropa).

Existují 2 popsané subtypy viru PRRS: PRRSV1 a PRRSV2. Oba subtypy jsou rozšířeny po celém světě, ale PRRSV1 se vyskytuje převážně v Evropě, zatímco PRRSV2 vykazuje nejvyšší prevalenci v Asii a Americe.

Kanci mohou vylučovat PRRSV v semeni a k infekci prasnic pomocí infikovaného semene dochází jak přirozenou plemenitbou, tak při umělé inseminaci.

DALŠÍ DOPORUČENÉ MATERIÁLY

 • Done SH, Paton DJ, White MEC. Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS): A review, with emphasis on pathological, virological and diagnostic aspects. Br Vet J. 1996;152(2): 153–174.
 • Holtkamp DJ, Kliebenstein JB, Neumann EJ, Zimmerman JJ, Rotto HF, Yoder TK, Wang C, Yeske PE, Mowrer CL, Haley CA. Assessment of the economic impact of porcine reproductive and respiratory syndrome virus on United States pork producers. J Swine Health Prod 2013;21(2):72-84.
 • Nieuwenhuis N, Duinhof TF, van Nes A. Economic analysis of outbreaks of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in nine sow herds. Vet Rec. 2012;170(9):225.
 • Pileri E and Mateu E. Review on the transmission porcine reproductive and respiratory syndrome virus between pigs and farms and impact on vaccination. Vet Res. 2016;47: 108.
 • Renken C, Nathues C, Swam H, Fiebig K, Weiss C, Eddicks M, Ritzmann M, Nathues H. Application of an economic calculator to determine the cost of porcine reproductive and respiratory syndrome at farm-level in 21 pig herds in Germany. Porcine Health Manag. 2021;4;7(1):3.
 • Szabó I, Molnár T, Nemes I, Abonyi T, Terjék Z, Bálint Á. PRRSV eradication on large-scale fattening pig farms in Hungary between 2014 and 2019. Acta Vet Hung. 2019; 67(4):529-542.

Stáhnout infografiku


CZ-NON-210700007