PORCINNÍ CIRKOVIRUS TYP 2
(PCV-2)


Jedno z nejničivějších onemocnění, které v poslední
době postihuje chovy prasat na celém světě.

Porcinní cikrovirus typ 2 (PCV-2) způsobuje jedno z nejvíce ohrožujících onemocnění, které postihlo chovy prasat po celém světě v nedávné době. Chovatelé nemůžou zapomenout na jeho dopady, pokud zažili průběh onemocnění na farmě ještě předtím, než se objevily účinné metody prevence. PCV-2 je původcem několika klinických a patologických syndromů, jež dohromady nazýváme cirkovirová onemocnění prasat (PCVD). Obvykle se jedná o poruchu zdraví doprovázenou zpomaleným růstem, mortalitou a sníženou užitkovostí prasat v předvýkrmu a výkrmu. PCV-2 zůstává i více jak 20 let po svém objevení ekonomicky významným patogenem prasat, protože PCVD je stále důležitou diferenciální diagnózou v chovech.

OBECNÉ DOPADY ONEMOCNĚNI (PCVD):

Zpomalený růst:
(zhoršení parametrů růstu)

Úhyn 4% 20%

Ztráty na užitkovosti
prasat v předvýkrmu a ve výkrmu

ZÁKLADNÍ INFORMACE:


PCV-2 vyvolává několik patologických syndromů u prasat, které společně nazýváme porcinní cirkovirové onemocnění (PCVD).


Než byly vytvořeny dostatečné metody prevence této choroby, patřilo PCVD k onemocnění nejvíce ohrožujícím ekonomiku chovů prasat.


Při využití celé škály účinných preventivních opatření dnes dokážeme zabránit negativním účinkům PCVD.

NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Porcinní cirkovirová onemocnění mají významný dopad na užitkovost chovů, přičemž morbidita v napadených chovech dosahuje 50–60 % a mortalita je na úrovni 4 až 20 %. Před zavedením preventivních opatření byly ztráty způsobené onemocněním v rámci Evropské unie odhadovány na sumu mezi 562 a 900 milióny euro za rok. Průměrný odhad nákladů na PCVD ve studii provedené v Anglii dosáhl částku mezi 21 až 245 librami na prasnici a rok v závislosti na závažnosti choroby.

Ekonomické ztráty spojené s PCVD vznikají v důsledku následujících faktorů:

 • zvyšená mortalita,
 • snížené přírůstky s celkovým zhoršením užitkovosti chovu,
 • vyšší náklady na řízení chovu a medikaci nemocných prasat,
 • zvýšené náklady na sekundární onemocnění spojená s PCVD.

Ekonomické dopady PCVD byly výrazně sníženy pomocí vakcinací / účinných preventivních nástrojů. Pokud chceme zhodnotit efektivitu vakcinací / preventivních programů z hlediska nákladů, musíme provádět stálý monitoring výsledků vakcinace a ekonomiky produkce prasat. Podle výsledků z Anglie se odhaduje, že chovatelé ušetří vakcinací v průměru částku 14 739 až 57 648 liber / 100 prasnic / 5 let.

ENORMNÍ DOPAD

Odhad nákladů na onemocnění v EU:562 až 900 milionů
eur ročně

KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNĚNÍ

Porcinní cirkovirové onemocnění obvykle probíhá ve formě pomalých a postupně se zhoršujících změn s velmi výrazným úbytkem hmotnosti postižených prasat a vysokou mortalitou. U některých prasat vzniká subklinická forma, kdy se setkáváme s určitým stupněm zpomalení růstu bez přítomnosti klinického postižení. Formy PCVD také mohou nabýt podobu respiračního komplexu, enterálního onemocnění, porcinní dermatitidy, nefropatického syndromu (PDNS) nebo výskytu reprodukčních problémů v chovu.

Klíčové body pro rozpoznání PCVD:

 • Prasata nerostou a dále ztrácejí tělesnou kondici.
 • V kotcích pozorujeme nerovnoměrnou velikost prasat a postižení jedinci jsou letargičtí a zaostávají za ostatními.
 • Prasata vykazují hrubou srst a bledou kůži, někdy se objevuje žloutenka.
 • Mezi další možné příznaky patří respirační problémy, průjem, zvětšené periferní mízní uzliny a nedostatečná odpověď na antibiotickou terapii.

DIAGNOSTIKA

Klinické příznaky a makroskopické léze spojené s PCVD mohou připomínat mnoho rozličných onemocnění. Proto je potřeba provést laboratorní testy, abychom PCVD potvrdili, protože klinický obraz slouží jenom k získání suspektní diagnózy. Vzhledem k tomu, že infekce PCV-2 se může vyskytovat i u klinicky zdravých prasat, k potvrzení diagnózy u stanovení přítomnosti viru v séru nebo tkáních pomocí PCR či zjištění protilátek na PCV-2 v séru metodou ELISA je pomocníkem následné doplňující zjištění:

Zlatá pravidla pro diagnostiku PCVD zní:

1

Přítomnost odpovídajících klinických příznaků, hlavně špatné tělesné kondice a celkového postižení,

2

Přítomnost makroskopických a mikroskopických lézí charakteristických pro PCVD,

3

Přítomnost antigenu PCV-2 nebo DNA v mikroskopických lézích.

KONTROLA ONEMOCNĚNÍ

Porcinní cirkovirové onemocnění představuje multifaktoriální postižení, na kterém se kromě viru PCV-2 podílí také prostředí a další faktory. Proto je nutno vzít v úvahu mnoho skutečností, pokud chceme vytvořit účinnou kontrolu onemocnění. PCV-2 je ovšem přítomno prakticky ve všech chovech a zatím nebyla popsána žádná účinná strategie eradikace onemocnění.

Mezi hlavní nástroje kontroly PCVD patří:

KONTROLA KOINFEKCÍ

dalšími patogeny, které mohou pomoci spustit klinickou PCVD. Jedná se o prasečí parvovirus (PPV) a virus Respiračního a reprodukčního syndromu prasat (PRRSV).

KVALITA ŘÍZENÍ

chovů prasat podle 20 bodového plánu sestaveného Madecem.

KVALITA PROSTŘEDÍ

v chovech, což zahrnuje hlavně ventilaci, teplotu a vlhkost.

BIOSEKURITA,

protože PCV-2 je velmi odolný virus a přenos ve zbytcích trusu přítomných na zařízení chovu, botách nebo vozidlech nelze vyloučit.

VAKCINACE

Vakcíny dokáží účinně potlačit závažnost a intenzitu výskytu PCVD, což znamená podporu ve zlepšení užitkovosti chovů, snížení mortality a zvýšení přírůstků. Proto je úspěšným klíčem ke kontrole PCVD správně provedená a nepřerušovaná vakcinace v chovu.

Jaké výhody přináší stálá vakcinace proti PCV-2?

 • snížení mortality a výskytu slabých prasat,
 • zvýšení průměrných denních přírůstků,
 • zlepšení konverze krmiva,
 • zlepšení uniformity hmotností prasat,
 • potlačení koinfekcí,
 • méně časté používání antibiotik.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O TOM, JAK BOJOVAT PROTI ONEMOCNĚNÍ

CHTETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Pokud chcete být informováni o zdravotní problematice zvířat a našich produktech, prosím registrujte se.

ZAJÍMAVOSTI

Porcinní cirkovirové onemocnění bylo poprvé popsáno u prasat v roce 1991 a později nazváno Syndrom multisystémového chřadnutí prasat po odstavu (PMWS).

Výskyt hlavních vzplanutí choroby nastal v Evropě a Asii mezi lety 1998 a 2004, v Severní a Jižní Americe potom mezi lety 2004 a 2007. Tato napadení chovů vedla k velkým ekonomickým ztrátám.

Vakcinace je k dispozici od roku 2004 a od té doby si získala velkou popularitu mezi chovateli po celém světě.

DALŠÍ DOPORUČENÉ MATERIÁLY

 • Alarcon P, Rushton J, Nathues H, Wieland B. Economic efficiency analysis of different strategies to control post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type 2 subclinical infection in 3-weekly batch system farms. Prev Vet Med. 2013;110(2):103-18.
 • Alarcon P, Rushton J, Wieland B. Cost of post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical infection in England – An economic disease model. Prev Vet Med. 2013; 110(2): 88–102.
 • Segalés J. Porcine circovirus type 2 (PCV2) infections: clinical signs, pathology and laboratory diagnosis. Virus Res. 2012 Mar;164(1-2):10-9.
 • Segalés J. Overview of Porcine Circovirus Diseases. MSD Veterinary Manual. 2014. https://www.msdvetmanual.com/generalized-conditions/porcine-circovirus-diseases/overview-of-porcine-circovirus-diseases

Stáhnout infografiku


CZ-NON-210600009