Všeobecné obchodní podmínky společnosti Intervet s.r.o.

Intervet s.r.o., se sídlem Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, Česká Republika, IČ 251 28 621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52082 (dále jen „Intervet“ nebo „objednatel“), vydává tímto tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Část první

I. Působnost všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí na vztahy vzniklé mezi Intervet jako objednatelem a právnickou/ fyzickou osobou jako dodavatelem, který dodává zboží, dílo anebo poskytuje služby Intervet (dále jen jako „dodavatel“). Tyto VOP stanovují základní podmínky, jimiž se řídí smluvní vztahy mezi objednatelem a dodavateli založené individuálními smlouvami uzavřenými mezi objednatelem a dodavateli postupem dle článku II. níže.

Bylo-li mezi objednatelem a dodavatelem výslovně dohodnuto, že se tyto VOP v příslušné části nepoužijí, resp. v případě, že mezi objednatelem a dodavatelem byla nebo bude uzavřena smlouva, jejíž ustanovení se odchylují od ustanovení těchto VOP, má vždy přednost odchylné ujednání ve smlouvě před zněním těchto VOP.

Uzavření smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu plnění

Smluvní vztah mezi smluvními stranami na konkrétní plnění vzniká přijetím nabídky dodavatele objednatelem, kdy objednatel v souladu s nabídkou vystaví závaznou objednávku, která bude označena identifikačním číslem. Taková objednávka je závazná pro obě strany a jejím doručením dodavateli je smlouva uzavřena. Veškeré změny takto uzavřené smlouvy je možné činit pouze písemnou formou.

Pokud se v rámci dodávky mají uplatnit zvláštní dodací podmínky dodavatele, technické či zkušební podmínky, instrukce pro balení, značení či přepravu, stávají se pro objednatele závazné, jen pokud budou předloženy objednateli nejpozději s nabídkou a objednatel je výslovně akceptuje.

V právních vztazích, na něž se vztahují tyto VOP, je vyloučena aplikace obchodních zvyklostí.

Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Část druhá – dodávky zboží

Níže uvedená ustanovení v článku III. se týkají dílčích kupních smluv a smluv o dílo, jejichž předmětem je dodání nebo zhotovení určité věci, mezi Intervet jako objednatelem a dodavateli.

III. Kvalita zboží

Dodavatel odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí objednatelem:

  1. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran, a
  2. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté ve smlouvě a vlastnosti obvyklé, a dále že bude splňovat veškeré požadavky sdtanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je dodavatel povinen dodat zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak  pro účel obvyklý.

Má-li být zboží dodáno s jakostí nebo v provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy, je dodavatel povinen dodat zboží s jakostí anebo v provedení odpovídajícímu  vzorku nebo předloze. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedení zboží podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určeních rozpor, musí zboží odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

IV. Přepravní obaly

Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je dodavatel povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu podle zvyklostí pro takové zboží; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování a ochranu zboží.

V. Doklady ke zboží

Dodavatel je povinen předat objednateli doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i další doklady, na kterých se objednatel s dodavatelem dohodli, dodací list a záruční list.

VI. Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

VII. Záruka za jakost

Záruka za jakost zboží činí dva roky ode dne, kdy byl předmět plnění řádně dodán dodavatelem a převzat objednatelem, pokud z právních předpisů, ze smlouvy anebo z jednostranného prohlášení či jiného právního jednání dodavatele nevyplývá delší záruční doba (uvedené ustanovení o délce záruční doby se nepoužije na zuživatelné zboží, u něhož se vyznačuje doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě zboží podléhající rychlé zkáze, u kterého se vyznačuje doba, po kterou jej lze použít). Záruka za jakost se vztahuje i na jakékoli vady, které mělo zboží k okamžiku jeho převzetí objednatelem.

VIII. Vady zboží

Odpovědnost dodavatele za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží z dodavatele na objednatele, byť se projeví až později. Dodavatel odpovídá rovněž za později vzniklé vady, které dodavatel způsobil porušením svých povinností. Povinnosti dodavatele ze záruky tím nejsou dotčeny. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem.

Objednatel provede kontrolu kvality a množství dodaného zboží co nejdříve podle svých možností po jeho převzetí, nejpozději však do 15 pracovních dnů od převzetí zboží. Objednatel oznámí dodavateli vadu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů poté, kdy objednatel vadu zjistil.

Ustanovení § 2110 a § 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

Dodavatel neodpovídá za vady způsobené dopravou, pokud dopravu zajišťuje objednatel. Objednatel nese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání, jen pokud dodavatel na řádný způsob užívání objednatele předem upozornil.

Veškeré náklady vzniklé objednateli v důsledku či při uplatnění práva na odstranění vady zboží, jakož i náklady vzniklé v důsledku nevyřízení reklamace v souladu s těmito VOP se dodavatel zavazuje objednateli v plné výši nahradit.

IX. Nabytí vlastnického práva ke zboží

Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím. Je-li zboží předáváno k přepravě dopravci, kterého zajišťuje objednatel, přechází vlastnické právo na objednatele okamžikem předání zboží tomuto dopravci.

X. Přechod nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele převzetím zboží od dodavatele. Je-li zboží předáváno k přepravě dopravci, kterého zajišťuje objednatel, přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele okamžikem předání zboží tomuto dopravci.

Část třetí

Společná ustanovení

Níže uvedená ustanovení se vztahují jak na dílčí kupní smlouvy, či smlouvy o dílo, jejichž předmětem je zhotovení určité věci, mezi Intervet jako objednatelem a dodavateli, tak i na smlouvy o poskytování služeb dodavateli Intervet.

XI. Cena, fakturace a platební podmínky

Cena plnění je stanovena jako smluvní. Cena akceptovaná objednatelem dle závazné nabídky dodavatele je konečná. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele zvyšovat cenu. V případě sjednání hodinové sazby za poskytované služby se výsledná cena stanoví násobkem hodinové sazby a časem nezbytným pro poskytnutí služby, pokud nebyla sjednána cena fixní. Pokud ve smlouvě není DPH výslovně rozepsána a uvedena, platí, že uvedená cena je bez DPH. Po každé splněné objednávce vystaví dodavatel fakturu (daňový doklad), kterou zašle objednateli poštou, ledaže uzavřená platná dílčí smlouva stanoví něco jiného. Dodavatel není oprávněn požadovat zálohové faktury, ledaže je sjednáno jinak.

Podkladem pro vystavení faktury a její následnou úhradu za uskutečněný předmět plnění je odeslaná objednávka objednatele a současně na jejím základě řádně, včas, s odbornou péčí a dle požadavků objednatele realizované plnění, případně jeho příslušná sjednaná část, přičemž potvrzením o realizaci plnění či jeho části je objednatelem nebo jím pověřenou třetí osobou podepsaný dodací list, potvrzení o převzetí či předávací protokol o převzetí plnění bez výhrad a připomínek. V případě poskytování služeb je podkladem pro vystavení faktury a její následnou úhradu za uskutečněný předmět plnění detailní výkaz provedených prací a jméno zaměstnance objednatele, který plnění od dodavatele převzal.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele, popis poskytnutého plnění, identifikační číslo, daňové identifikační číslo dodavatele a objednatele, řádné označení dodavatele a objednatele dle příslušné evidence, číslo účtu dodavatele, případně IBAN a SWIFT/BIC kód u zahraničních plateb, název banky dodavatele, náležitosti daňového a účetního dokladu dle příslušných právních předpisů České republiky.

Jestliže nebude faktura obsahovat požadované náležitosti anebo k ní nebudou připojeny požadované podklady, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli. V takovém případě se přerušuje původní doba její splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením řádně opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury.

Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy objednatel obdrží fakturu od dodavatele, která bude splňovat veškeré náležitosti dle těchto VOP či jiných požadavků Intervet, které budou s dodavatelem sjednány, a dodání potřebných podkladů pro fakturaci uvedených výše.

Povinnost objednatele k zaplacení ceny je splněna dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele.

XII. Třetí strany

Dodavatel se zavazuje splnit svůj dluh (dodat zboží, provést dílo nebo poskytnout služby) na své náklady a nebezpečí, řádně a včas. Dodavatel může splnit své závazky vůči objednateli pomocí jiné osoby, pokud smlouva mezi dodavatelem a objednatelem nestanoví jinak. Při použití třetích osob odpovídá dodavatel tak, jako by plnil sám.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s dodavatelem, pokud:

  1. dodavatel podstatným způsobem porušil své povinnosti vůči objednateli,
  2. dodavatel opakovaně porušil své povinnosti vůči objednateli,
  3. při plnění svých povinností vůči objednateli dodavatel porušil právní předpisy,
  4. vůči majetku dodavatele bylo zahájeno insolvenční řízení nebo dodavatel vstoupil do likvidace,
  5. dodavatel naplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s dodavatelem do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o důvodu k odstoupení dozvěděl. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení dodavateli. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčeno právo objednatele požadovat po dodavateli náhradu škody, a to i v případě, že objednateli případně vznikne na základě smlouvy v důsledku porušení povinností dodavatele taktéž právo na smluvní pokutu.

XIV. Náhrada nemajetkové újmy

Pokud dodavatel způsobí objednateli nemajetkovou újmu, je povinen k její náhradě.

XV. Postoupení pohledávky

Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem na třetí osobu.

XVI. Mezinárodní prvek

Je-li dodavatelem fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční dodavatel“) sjednává se, že právní vztah vzniklý mezi objednatelem a zahraničním dodavatelem se řídí českým právem a pro spory vzniklé z tohoto právního vztahu jsou příslušné české soudy. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo objednatele.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (tzv. Vídeňská úmluva), uveřejněná v České republice pod č. 160/1991 Sb., se nepoužije.

Není-li dohodnuto jinak, nese náklady na přepravu zahraniční dodavatel.

XVII. Závěrečná ustanovení

Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem v otázkách neupravených smlouvou a těmito VOP zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP na základě písemného oznámení dodavateli s tím, že změna nabude účinnosti prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po doručení oznámení o změně VOP dodavateli. Nebude-li dodavatel s provedenou změnou souhlasit a nebude-li jeho souhlas zjevně bezdůvodný, má dodavatel právo z tohoto důvodu vypovědět příslušnou smlouvu s výpovědní dobou 3 měsíců, minimálně však vždy s takovou výpovědní dobou, která bude dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že si tyto VOP před podpisem příslušné smlouvy s objednatelem, pro kterou se ustanovení VOP použijí, pečlivě prostudoval, souhlasí s nimi a nelze tedy vůči jakémukoliv ustanovení namítat, že jej dodavatel ve smluvním vztahu s objednatelem nemohl rozumně očekávat ve smyslu § 1753 občanského zákoníku.  

Datum: 1. července 2016