MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE (M.Hyo)


M. hyo vyvolává enzootickou pneumonii
(EP), chronické respirační onemocnění
s vysokou prevalencí ve většině chovů na světě, které se obvykle projevuje u prasat v předvýkrmu a výkrmu.

Mycoplasma hyopneumoniae je velmi malá bakterie, která vyvolává enzootickou pneumonii (EP). Jedná se o chronické respirační onemocnění doprovázené suchým kašlem, konsolidací plic a celkovým neprospíváním zvířat. Infekce způsobené M. hyopneumoniae se vyskytují s vysokou prevalencí v chovech po celém světě a mohou se objevit u všech kategorií prasat. K manifestaci EP však obvykle dochází u prasat v předvýkrmu až výkrmu.

M. HYO — HLAVNÍ BODY:

Významně se podílí na
komplexu respiračních
onemocnění prasat
(PRDC)
.

Akutní závažné
respirační onemocnění
(při prvním výskytu)
.

Šíří se nazálním
kontaktem zvířat
(šíří se také vzduchem)
.

Prodlužuje se doba
do prodeje prasat
.

ZÁKLADNÍ INFORMACE


M. hyopneumoniae je považována za primárního patogena, který otvírá cestu dalším bakteriím a/nebo virovým infekcím k napadení plic, čímž sehrává důležitou roli v komplexu respiračních chorob prasat.


Když se EP v chovu objeví poprvé, projevuje se ve formě akutního respiračního onemocnění ,které postihuje prasata všech věkových katergorií.


M. hyopneumoniae se většinou přenáší blízkým kontaktem mezi prasaty, ale v chovu může dojít i k infekci přenášené vzduchem. Již byl popsán přenos M. hyopneumoniae vzduchem až na vzdálenost 9,2 km.

NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Enzootická pneumonie patří mezi ekonomicky nejzávažnější respirační choroby prasat a vyskytuje se ve většině zemí s významným chovem prasat.

 • Ve většině evropských zemí se prevalence plicních lézí odpovídajících EP podle zpráv z jatek pohybuje na úrovni mezi 24 a 70 % poražených kusů.
 • Průměrná prevalence M. hyopneumoniae v chovech byla u prasat ve výkrmu odhadnuta pomocí PCR testů na 66 %.

Ekonomické ztráty se jen ve Spojených státech odhadují na úrovni 375 až 400 milionů dolarů každý rok. Většinou se jedná o následky snížených průměrných denních přírůstků (ADG), zvýšené konverze krmiva a intenzivnější medikace v postižených chovech. Proto u prasat postižených EP trvá výkrm do jatečné hmotnosti delší dobu. Také lze zaznamenat nižší počet prodaných selat na prasnici a rok.

 • Plicní léze způsobené EP představují ztrátu až 6,55 dolaru na poražené prase.
 • Plicní léze mohou také snížit přírůstky u prasat ve výkmu o 7 %.
 • S každým nárůstem plochy postižených plic o 1 %, dochází ke snížení ADG o 1,8 g.
 • Prasata, která jsou pozitivní na M. hyopneumoniae, mohou znamenat až o 2,5 dolarů vyšší náklady na produkci a zvýšené náklady na medikaci až o 0,90 dolaru.

EKONOMICKÝ DOPAD

Odhad ztrát v USA:375 až 400 milionů dolarů ročně
Plicní léze v důsledku EP: až 7% snížení přírůstku hmotnosti =
ztráta až 6,55 dolaru na prase při porážce

KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNĚNÍ

V chovech se vyskytují dvě klinické formy EP: ENDEMICKÁ a EPIDEMICKÁ:

 • ENDEMICKÁ

ENDEMICKÁ forma EP je nejčastější a vyskytuje se v dlouhodobě postižených chovech. Nejnápadnější klinický příznak představuje suchý neproduktivní kašel, který první postihuje jen několik zvířat, ale pomalu se rozšiřuje až na značné množství prasat v chovu. Také se v postiženém chovu projevuje dlouhodobé celkové snížení parametrů užitkovosti.

 • EPIDEMICKÁ

EPIDEMICKÁ forma onemocnění se objevuje pouze v případě, že se EP vyskytne poprvé v negativním chovu. V takovém případě dochází rychle k šíření onemocnění a u všech věkových kategorií zvířat se projevují příznaky v podobě kašle, akutní respirační tísně, horečky a sporadických úhynů.

Chovy prasat jsou jen vzácně postiženy pouze infekcí vyvolanou M. hyopneumoniae. Častěji se objevují smíšené infekce s dalšími oportunními bakteriemi a/nebo respiračními viry, což má za následek vznik komplexu respiračních chorob prasat (PRDC) jako závažnější komplikaci infekce M. hyopneumoniae.

Při pitvě jsou plicní léze vyvolané EP jasně ohraničeny od okolní zdravé plicní tkáně a sestávají z fialových a šedých okrsků plicní konsolidace středně tuhé konzistence.

DIAGNOSTIKA

Suchý, neproduktivní kašel spolu s typickými lézemi konsolidace plic představuje velmi suspektní, i když ne jednoznačný, obraz EP. Proto je nutno konečnou diagnózu potvrdit laboratorním průkazem přítomnosti M. hyopneumoniae, případně doplnit výsledky vyšetřením plic na jatkách.

Diagnostika EP zahrnuje následující čtyři důležité faktory:

1

Kašel.

2

Konsolidace okrsků plic (prohlídky na jatkách).

3

Výsledky užitkovosti chovu.

4

……Laboratorní testy prokazující
…..infekci M. hyopneumoniae.

 • Mykoplazmu nelze kultivovat rutinními metodami. Proto se nejčastěji používá na konečný průkaz onemocnění u živých zvířat test PCR.
 • PCR detekuje M. hyopneumoniae v počátečních stádiích infekce, dokonce ještě před serokonverzí a/nebo přítomností klinických příznaků.  
 • Proč se k individuální diagnostice EP nedoporučuje používat metody ELISA?
  • Časový interval mezi infekcí M. hyopneumoniae a serokonverzí je dlouhý a velmi variabilní. Toto období může trvat až 9 týdnů.
  • Postinfekční protilátky nelze odlišit od vakcinačních.          

KONTROLA ONEMOCNĚNÍ

Účinnou kontrolu EP lze docílit hned několika způsoby. Kontrolní metody dokáží snížit infekční tlak a zlepšit zdraví prasat, ale nezajistí to, že M. hyopneumoniae bude zcela eliminována z chovu nebo u všech kategorií zvířat.

Mezi hlavní metody kontroly EP patří:

Optimální způsoby ŘÍZENÍ CHOVU a BIOSEKURITA s cílem potlačit rozšíření M. hyopneumoniae v chovu a mezi chovy.

AKLIMATIZACE PRASNIČEK. Za hlavní zdroj infekce pro sající selata jsou považovány prasničky a prasnice s nižší paritou, které jsou poprvé infikovány. Plnou kontrolu EP u prasat ve výkrmu nelze dosáhnout, pokud není správně zvládnut infekční status prasniček na M. hyopneumoniae ve chvíli, kdy jsou prasničky začleněny do stáda.

Optimální podmínky PROSTŘEDÍ STÁJE dosažené pomocí snížení množství čpavku a emisí dráždivých plynů, které mohou zhoršovat klinické příznaky onemocnění.

Strategická antimikrobiální MEDIKACE pro snížení
infekčního tlaku a klinických příznaků onemocnění.

VAKCINACE s cílem zlepšit imunitu a potlačit klinické
příznaky onemocnění.

Jak pomáhá vakcinace proti M. hyopneumoniae?

 • Zvýšené přírůstky a zlepšená konverze krmiva.
 • Snížená mortalita.
 • Nižší použití antibiotik v chovech klinicky napadených EP.
 • Snížený výskyt respiračních klinických příznaků a plicních lézí.
 • Nižší vylučování M. hyopneumoniae.

Jsou popsány různé protokoly týkající se eradikace M. hyopneumoniae v rodičovských chovech prasat. Jedná se o depopulaci a repopulaci, parciální depopulaci, uzavření chovu a medikaci a také medikaci celého chovu bez uzavření. Ve Spojených státech eradikace může přinést příznivý efekt v podobě 7,00 dolarů na jatečné prase s návratností investice mezi 2 až 7 měsíci. Časté jsou ovšem reinfekce v intervalu do 2 let od eradikace. Vyšší šanci udržet si negativní status mají chovy s velmi dobrou biosekuritou a dostatečnou vzdáleností od jiných chovů.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O TOM, JAK BOJOVAT PROTI ONEMOCNĚNÍ

CHTETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Pokud chcete být informováni o zdravotní problematice zvířat a našich produktech, prosím registrujte se

ZAJÍMAVOSTI

Mykoplazmy jsou velmi malé bakterie, pro které je typická chybějící buněčná stěna. Proto jsou rezistentní na všechny antibiotika s cíleným účinkem na tuto část buňky, jako jsou β-laktamy, sulfonamidy a trimetoprim.

Mycoplasma hyopneumoniae obvykle v organismu zvířat přežívá dlouhou dobu. Pomocí PCR byla zjištěna i prasata přenášející M. hyopneumoniae až po dobu 214 dnů po prokázané infekci.

Protože mykoplazmy patří mezi vůbec nejmenší známé mikroorganizmy, původně se předpokládalo, že EP byla způsobena virem a onemocnění se nazývalo „virová pneumonie“. V roce 1965 byla EP poprvé experimentálně reprodukována a jako její původce byla potvrzena M. hyopneumoniae.

DALŠÍ DOPORUČENÉ MATERIÁLY

 • Maes D, Segalés J, Meyns T, Sibila M, Pieters M, Haesebrouck F. Control of Mycoplasma hyopneumoniae infections in pigs. Vet Microbiol. 2008 Jan 25;126:297-309.
 • Ferraz MES, Almeida HMS, Storino GY, Sonálio K, Souza MR, Moura CAA, Costa WMT, Lunardi L, Linhares DCL, de Oliveira LG. Lung consolidation caused by Mycoplasma hyopneumoniae has a negative effect on productive performance and economic revenue in finishing pigs. Prev Vet Med. 2020;182;105091.
 • Benefit-cost analysis to estimate the payback time and the economic value of two Mycoplasma hyopneumoniae elimination methods in breeding herds. Prev Vet Med. 2019;168:95-102.

Stáhnout infografiku


CZ-NON-210700008