Vetalgin inj.

Onemocnění koní, skotu, prasat a psů, při kterých lze očekávat pozitivní vliv centrálně analgetického, celkově sedativního, spasmolytického, antipyretického, antirevmatického anebo antiflogistického účinku přípravku

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Vetalgin 500 mg/ml injekční roztok
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 ml obsahuje:
Léčivá látka:Metamizolum natricum monohydricum 500 mg
Pomocné látky:Benzylalkohol (E1519) 30 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Injekční roztokČirý nažloutlý roztok
4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Cílové druhy zvířat
Koně, skot, prasata, psi.
4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat 
Onemocnění koní, skotu, prasat a psů, při kterých lze očekávat pozitivní vliv centrálně analgetického, celkově sedativního, spasmolytického, antipyretického, antirevmatického anebo antiflogistického účinku přípravku jako jsou:
Celkový útlum bolesti k potlačení nervozity a obranných reakcí způsobených bolestí.Útlum bolesti při kolikových stavech různého původu nebo jiné spastické stavy vnitřních orgánů u koní a skotu.Ucpání jícnu cizími tělesy u koní, skotu a prasat. Horečnatá onemocnění jako jsou těžká mastitida, MMA syndrom, chřipka prasat.Lumbago, tetanus (kombinace s tetanovým antisérem).Akutní a chronické artritidy, revmatické stavy svalů a kloubů, záněty nervu, neuralgie, tendovaginitidy.
4.3 Kontraindikace
Nepoužívat u koček.Přípravek by se neměl používat u zvířat s poruchami krvetvorby.Nepodávat podkožně vzhledem k možnému lokálně dráždivému účinku.
4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nejsou.
4.5 Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem pitné vody. V případe komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Nejsou známy.
4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Lze aplikovat zvířatům v kterémkoli stupni březosti a laktace.
4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Fenobarbital a jiné barbituráty stejně jako glutethimid mohou urychlovat vylučování metamizolu. Současné podání chlorpromazinu může vést k vážné hypotermii.
4.9 Podávané množství a způsob podání
kůň: 4-10 ml / 100 kg ž.hm. (20-50 mg/kg ž.hm.) skot: 4-8 ml / 100 kg ž.hm. (20-40 mg/kg ž.hm.)prase: 3-10 ml / 100 kg ž. hm. (15-50 mg/kg ž.hm.)pes: 0,4-1 ml / 10 kg ž.hm. (20-50 mg/kg ž.hm.)
Kůň : Aplikuje se intravenózně.Skot, prase, pes: Aplikuje se intravenózně (při akutních stavech) nebo hluboko intramuskulárně. U skotu nemá maximální objem aplikovaný do jednoho místa při intramuskulárním podání přesáhnout 29 ml . U prasat je potřeba při aplikaci větších objemů rozdělit tyto na nejméně dvě injekční místa podání.
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Žádné zvláštní příznaky předávkování nejsou známy.
4.11 Ochranné lhůty
Maso  prasat     12 dnůMaso skotu   12 dnůMléko krav:     48 hodinMaso  koní (intravenózní aplikace):     5 dnůNepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
5. FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Analgetika, pyrazolony,ATCvet kód: QN02BB02
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Metamizol je nesteroidní antiflogistikum, patří k pyrazolonovým derivátům a má analgetické, antiflogistické, antipyretické a spasmolytické vlastnosti.
5.2 Farmakokinetické údaje
Po aplikaci se metamizol rychle vstřebává a během 1-2 hodin dosahuje maximální koncentrace v krvi. Distribuce v tkáních je po 2 hodinách poměrná a za 1-2 hodiny koncentrace klesají na 1-3% maximálních hladin. Metabolizuje se hydrolýzou na různé metabolity, z kterých jsou farmakologicky nejdůležitější methylaminoantipyrin (MAA) a aminoantipyrin (AA).Většina metamizolu a jeho metabolitů se vylučuje ledvinami (85%), v trusu lze nalézt asi 15%.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látek
BenzylalkoholVoda na injekci
6.2 Inkompatibility
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.
6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
6.5 Druh a složení vnitřního obalu
Injekční lahvička z čirého skla typu II o obsahu 100 ml uzavřená brombutylovou gumovou zátkou typu I a hliníkovou pertlí. Vloženo do papírové krabičky.Velikost balení: 1 x 100 ml.
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. 
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
Intervet International B.V.Wim de Körverstraat 355831 AN BoxmeerNizozemsko
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
96/724/95-C
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
22.8.1995, 13.2.2001, 20.2.2006, 24.1.2013
10. DATUM REVIZE TEXTU
Leden 2013
DALŠÍ INFORMACE
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.