Taktic sol

Léčba a tlumení ektoparazitóz u prasat, skotu a ovcí (klíšťata, vši, svrab, kloš ovčí). Sanace stájí.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Taktic125 mg/ml koncentrát pro přípravku kožního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Amitrazum 125 mg / ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu kožního roztoku
Čirá žlutá kapalina

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Skot, ovce, prasata.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a tlumení ektoparazitóz u prasat, skotu a ovcí (klíšťata, vši, svrab, kloš ovčí).
Sanace stájí.

4.3 Kontraindikace

Žádné.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nekoupat unavená nebo žíznivá zvířata.
Nepoužívat u koní, psů a koček.
Skabiotické krusty není třeba před ošetřením odstraňovat.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Taktic nemá silné aroma- nezpůsobuje odmítání matky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při práci používejte ochranné pomůcky, dodržujte zásady bezpečnosti práce a vyhýbejte se kontaktu s přípravkem. Během manipulace s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Při aplikaci postřiku se chraňte respirátorem. Po práci a při potřísnění kůže postižené místo omýt vodou a mýdlem. Při vniknutí do oka ihned vypláchnout dostatečným množstvím čisté vody.

Upozornění pro humánní lékaře:

Amitraz není organofosfát. Při podezření z otravy volte symptomatickou a podpůrnou léčbu, zejména sledujte respiratorní a srdeční funkce. Uzdravení bývá obvykle spontánní. Nepodávejte atropin, nevyvolávejte zvracení.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Bez nežádoucích účinků, pokud se používá dle doporučení.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bez omezení.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Podává se formou postřiku u prasat a postřiku nebo koupele u skotu a ovcí.

Prasata:

Roztok se připraví přidáním 40 ml přípravku na 10 litrů čisté vody. Roztok se připravuje vždy čerstvý, v den aplikace. Před vlastním postřikem odstraňte ze stáje krmivo, zakryjte napáječky, z kotců odstraňte podestýlku a vyčistěte je. Všechna zvířata ve stáji ošetřete současně, bez ohledu na to, zda jsou u nich patrné příznaky napadení či nikoliv. Postřikem je třeba namočit celý povrch zvířete, zvláštní pozornost je třeba zejména věnovat uším, slabinám a spodní straně hrudníku mezi předními končetinami. Skabiotické krusty není třeba před ošetřením odstraňovat. Během ošetření aplikujte postřik i na stěny, podlahy, přepážky a zařízení.

Doporučovaný program na tlumení ektoparazitóz prasat:

Nejprve ošetřete přípravkem celý chov a všechny budovy a zařízení. Ošetření zopakujte za 7-10 dní. Poté dodržujte následující pravidelná profylaktická ošetření:

-kanci – každé 2-3 měsíce

-prasnice a prasničky – při přemístění na porodnu

-selata – po odstavu nebo před přemístěním do výkrmu

-nakoupená prasata – izolujte a ošetřete před zařazením do chovu

-budovy – dezinfikujte prázdné budovy, postačuje jediný postřik roztokem připraveným naředěním 80 ml přípravku na každých 10 litrů čisté vody.

Skot:

Koupele u skotu

Prvotní náplň: 1 litr Takticu na 500 litrů vody.

Doplnění: pokud objem koupele poklesl o 20% původní náplně, doplňte roztokem 1,5 litru Takticu na 500 litrů vody. Koupel připravte v den používání. Napusťte čistou vodu. Přidejte požadovaný objem Takticu a důkladně promíchejte.

Uchování připravené koupele: Jestliže je koupel ponechána na pozdější použití, je nezbytné ji stabilizovat následovně:

Naplňte koupel Takticem jak zmíněno výše a také přidejte 5 kg vápence (minimálně 80% hydroxid vápenatý) na každý litr Takticu použitý na plnění a pečlivě zamíchejte. Doplňujte Takticem jak je nutno, a také přidejte 10 kg vápence na každý 1,5 litru Takticu.

Když koupel není používána, musí být další vápenec přidán každé 2 měsíce, v poměru 10 kg na 2000 litrů.

Při závažném napadení svrabem a vešmi opakujte léčbu za 7 – 10 dní. Běžně opakujte každé 2 až 3 měsíce, aby se stádo udrželo prosté svrabu a vší. Ošetřete všechna zvířata ve skupině, ať už jsou viditelně napadena nebo ne. Na tlumení klíšťat během rizikového období, by měl být skot ošetřen každých 9 – 10 dní. Ujistěte se, že je po ošetření celé tělo zvířete důkladně mokré.

Postřik

Roztok se připraví přimícháním 20 ml přípravku na 10 litrů čisté vody.
Roztok připravujte čerstvý, v den aplikace. Postřikem namočte celý povrch těla zvířete, aby bylo úplně celé mokré.
Při závažném napadení vešmi nebo svrabem se doporučuje ošetření za 7-10 dní zopakovat. I kdyby příznaky napadení nebyly patrné na všech zvířatech, vždy je třeba ošetřit celé stádo.

Ovce :

Koupele u ovcí:

Všechny ovce ohrožené klíšťaty, vešmi, klošem a roztoči svrabu včetně svrabu ovčího, by měly být ošetřeny. Pokud se objeví příznaky reinfestace, ošetření by se mělo za 14 dní zopakovat.

Jediné ošetření usmrtí klíšťata a poskytne ochranu proti reinfestaci po dobu až 6 týdnů.

Prvotní koncentrace: Zamíchejte v poměru 1 litr Takticu na každých 250 litrů vody, aby vznikl 0,05% roztok.

Doplnění: Zamíchejte v poměru 1,5 litrů Takticu na každých 250 litrů vody. Doplňte dříve než objem koupele poklesne o 10%.

Metoda: Koupel připravte v den koupání. Naplňte vanu čistou vodou. Přidejte požadované množství Takticu přímo do vody ve vaně a pečlivě promíchejte důkladným pročeřením. Po použití znečištěnou koupel vyřaďte.

Kdy koupat: Dospělé ovce by se měly koupat okamžitě před očekávaným výskytem klíšťat. Rostoucí ovce by měly být koupány před převedením na území zamořené klíšťaty. Jehňata mohou být bezpečně koupána od stáří 3 – 4 dnů a měla by být vykoupána znovu za 3 – 4 týdny, protože krátká vlna nemůže zadržet dostatek koupele, aby poskytla prodlouženou ochranu. Před koupelí poskytněte ovcím odpočinek a ukojte jejich žízeň. Ovce by měly být udrženy v koupelové lázni po 60 sekund včetně nejméně jednoho ponoření hlavy.

Pokud se objeví příznaky reinfestace, ošetření by se mělo za 14 dní opakovat.

Postřik

Roztok se připraví přimícháním 40 ml přípravku na 10 litrů čisté vody.
Roztok připravujte čerstvý, v den aplikace. Postřikem namočte celý povrch těla zvířete, aby bylo úplně celé mokré.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V nepravděpodobném případě předávkování lze pozorovat příznaky sedace. Lze očekávat přirozené zotavení bez nutnosti zásahu. V nutném případě se doporučuje symptomatická podpůrná léčba až do odeznění příznaků.

4.11 Ochranné lhůty

Maso skotu 4 dny, maso ovcí 24 dnů, maso prasat 1 den, mléko skotu 4 dny. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro topické použití včetně insekticidů – amidiny
ATCvet kód:QP53AD01

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Amitraz je antiparazitikum z formamidinové skupiny insekticidů. Podstatou účinku je interakce s oktopaminovými receptory v centrálním nervovém systému (CNS) ektoparazitů, která indukuje zvýšení aktivity neuronů, jejich abnormální chování, odloučení a zánik.

Amitraz má různé farmakodynamické působení, která se přisuzují jak jeho biologické účinnosti, tak klinickým příznakům toxicity.

Amitraz je kontaktní akaricid, s prodlouženým reziduálním působením, fungující jako agonista oktopaminových receptorů v místě nervových synapsí. Je účinný i na larvy a nymfy. Vyvolává zvýšení nervové aktivity vedoucí k rychlému odloučení parazitů a jejich smrt. Tento nový způsob účinku se odlišuje od ostatních insekticidů jako jsou organofosfáty, karbamáty a syntetické pyrethroidy.

U savců byly popsány následující aktivity:

-alfa-2-adrenoreceptor agonista

Toto je nejdůležitější působnost zodpovědná za většinu klinických příznaků.

-slabý inhibitor receptorů serotoninu
-slabý antagonista H1 receptoru
in vitroinhibitor oxidázy mono-aminů ovšem zřejmě ne in vivo

Klinické příznaky toxicity zahrnují:

-příznaky deprese CNS,např. letargie
-snížení tělesné teploty
-snížení srdečního rytmu a krevního tlaku
-zvýšení plazmatických hladin cukru (alfa-2-adrenergičtí agonisté snižují uvolňování inzulínu, např. klonidin)
-zpomalení postupu potravy gastro-intestinálním traktem

5.2 Farmakokinetické údaje

Perkutánní vstřebávání amitrazu je relativně pomalé, maximálních hladin v krvi dosahuje 24-72 hodin po aplikaci. Při studii na prasatech se během prvních 12 hodin po aplikaci vstřebalo méně než 10% celkové podané dávky.

U všech savců probíhá metabolizmus podle dostupných údajů stejným způsobem. Nejprve se amitraz hydrolizuje na BTS 27271 a BTS 27919. Konečné metabolity (BTS 39098, FBC 31158, jejich konjugáty a konjugáty BTS 28369) se převážně vylučují v moči. Všechny tyto metabolity se mohou hydrolýzou přeměnit na BTS 28369.

Vylučování po perorálním podání u všech studovaných živočišných druhů bylo rychlé. Hlavní cestou vylučování je moč, kterou se vyloučilo 102-84% podané dávky (55-76% během prvních 24 hodin).

Environmentální vlastnosti

Nebezpečné pro ryby. Zbylé roztoky nevylévat do příkopů, vodotečí a rybníků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Nonoxinol
Stabaxol 1
Směs aromatických uhlovodíků

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 8 týdnů
Doba použitelnosti po naředění podle návodu: 12 hodin

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu .
Chraňte před mrazem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

PA/HDPE nádoba s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem.

Balení: 1000 ml

6.6Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Nebezpečné pro ryby. Zbylé roztoky nevylévat do příkopů, vodotečí a rybníků. Prázdné obaly dále nepoužívejte a bezpečně je zlikvidujte.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko

8.Registrační číslo(a)

96/028/95-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

01/1995; 8.8.2001; 24.11.2004 / 14. 5. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

květen 2010

Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití

Neuplatňuje se.