Resflor inj.

Antibiotikum v kombinaci s nesteroidním antiflogistikem pro léčbu respiračních onemocnění skotu způsobených Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot 
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Každý ml obsahuje:
Léčivé látky:Florfenicolum 300,0 mg Flunixinum 16,5 mg(ut Flunixini megluminum)
Pomocné látky:Propylenglykol (antimikrobiální konzervant)E 1520 150 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Injekční roztokČirá, nažloutlá až slámově žlutá tekutina.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Cílové druhy zvířat
Skot
4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Pro skot:Léčba horečnatých respiračních onemocnění skotu způsobených Mannheimia haemolyticaPasteurella multocida a Histophilus somni.
4.3 Kontraindikace
Nepoužívat u dospělých chovných býků. Nepoužívat u zvířat s onemocněním jater a ledvin.Nepoužívat jestliže hrozí riziko gastrointestinálního krvácení nebo v případech poruchy srážlivosti krve.Nepoužívat u zvířat s onemocněním srdce.Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.
4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nejsou.
4.5 Zvláštní opatření pro použitíZvláštní opatření pro použití u zvířat
Přípravek by měl být používán na základě výsledků testů citlivosti a s ohledem na oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.Nepoužívat u zvířat dehydratovaných, hypovolemických či hypotenzních z důvodu zvýšeného rizika renální toxicity. Zamezte současnou aplikaci jiného potenciálně nefrotoxického přípravku.Opakované denní podávání bylo spojeno s výskytem erozí ve slezu u telat v období mléčné výživy. U této věkové skupiny by měl být přípravek používán s opatrností.Bezpečnost přípravku nebyla testována u telat stáří 3 týdnů a mladších. 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Vyhněte se náhodnému samopodání injekce. Po použití  si umyjte ruce.Lidé se známou přecitlivělostí na propylenglykol a polyetylenglykoly by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Subkutánní podání přípravku může způsobit otok v místě aplikace, který je hmatatelný 2-3 dny po aplikaci. Otoky v místě podání injekce  přetrvávaly po dobu 15-36 dnů po aplikaci. Tato skutečnost je zapříčiněna minimálním až středním drážděním podkoží. V několika případech bylo rovněž pozorováno rozšíření do svalů v podkoží. Po uplynutí 56 dnů od aplikace nebyly pozorovány žádné významné změny, které by vyžadovaly konfiskaci při porážce.
4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Vliv florfenikolu na reprodukční schopnosti skotu, březost a laktaci nebyl stanoven.   Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Současné použití jiné účinné látky s vysokým stupněm vazby na plazmatické bílkoviny může konkurovat takové vazbě s flunixinem a tímto způsobem zvyšovat jeho toxicitu. Předchozí terapie jiným antiflogistikem může vést k dodatečnému nebo zvýšenému riziku nežádoucích účinků. Z tohoto důvodu by měl být dodržen 24 hodinový odstup po použití jiných antiflogistik. Tento odstup však musí zohlednit zvláště farmakokinetiku předchozího použitého přípravku.Přípravek nesmí být používán ve spojení s jinými NSAID nebo glukokortikoidy. Glukokortikoidy zvyšují riziko gastrointestinálních ulcerací u zvířat léčených NSAID.
4.9 Podávané množství a způsob podání
40 mg/kg florfenikolu a 2,2 mg/kg flunixinu (2 ml/15 kg ž. hm.) se aplikuje subkutánně jednorázovým podáním. Podávaný objem nemá převýšit 10 ml na jedno aplikační místo. 
Je doporučeno zahájit léčbu zvířat v časných stadiích onemocnění a sledovat odezvu na léčbu v následujících 48 hodinách. Protizánětlivá složka přípravku Resflor, flunixin, může maskovat nedostatečnou bakteriální odpověď na florfenikol v prvních 24 hodinách po aplikaci. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zintenzivňují, nebo pokud dojde k znovuvzplanutí onemocnění, měla by být změněna terapie s použitím jiného antibiotika a pokračováno v jeho podávání až do úplného vymizení příznaků. 
Aplikaci provádějte pouze do oblasti krku.
Vydezinfikujte závěr lahvičky před odebráním jednotlivé dávky. Používejte sterilní jehlu a stříkačku.
K zajištění přesného dávkování je nutno stanovit živou hmotnost zvířete co možná nejpřesněji, aby se zamezilo poddávkování.
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Po podání cílovému druhu zvířat po 3x delší dobu než doporučuje terapie a při podání 3 a 5 násobku doporučené dávky, došlo ke snížení příjmu potravy ve skupině. Snížení tělesné hmotnosti bylo pozorováno ve skupině, které byl aplikován 5 násobek doporučené dávky (následně po snížení příjmu krmiva).  Snížení příjmu vody bylo pozorováno ve skupině, které byl podán 5 násobek doporučené dávky. Tkáňové dráždění se zvyšuje s podaným objemem.Léčba 3 násobkem doporučené léčebné dávky byla spojena s dávkou souvisejícími erozivními a ulcerózními změnami ve slezu.
4.11 Ochranné lhůty
Maso: 46 dnů Mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat v průběhu laktace nebo v období stání na sucho. Nepoužívat u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, amfenikoly.ATCvet kód: QJ01BA99
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Florfenikol je syntetické antibiotikum se širokým spektrem účinku působím proti většině grampozitivních a gramnegativních bakterií, se kterými se setkáváme u domácích zvířat. Účinek florfenikolu je založen na inhibici syntézy bílkovin na ribozomální úrovni a je bakteriostacký. Laboratorní testy potvrdily působení  florfenikolu proti nejčastějším patogenům izolovaným při respiračních onemocněních skotu. Patří mezi ně Mannheimia haemolyticaPasteurella multocida, a Histophilus somni.  
Ačkoli je florfenikol považován za bakteriostatické antibiotikum, in vitro studie prokázaly rovněž jeho baktericidní účinnost proti Mannheimia haemolyticaPasteurella multocida a Histophilus somni.
Baktericidní aktivita florfenikolu je charakterizována jako časově závislá proti třem cílovým patogenům, s možnou výjimkou u H.somni, kde byla pozorována závislost na koncentraci.Během monitorovacího programu zjišťování citlivosti na florfenikol (2000-2003), bylo shromážděno celkem 487 izolátů M. haemolytica, 522 izolátů P. multocida a 25 izolátů H. somni. Hodnoty MIC byly v rozmezí mezi <0.12 a 2 µg/ml pro M. haemolytica (MIC90 = 1 µg/ml), mezi <0.12 a 2 µg/ml pro P. multocida (MIC90 = 0.50 µg/ml) a mezi 0.12 a 0.5 µg/ml pro H. somni. Hraniční hodnoty pro bovinní respirační patogeny dle CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) byly stanoveny takto:

PatogenKoncentrace  florfenikolu v disku(µg)Průměr  (mm)MIC (µg/ml)
SIRSIR
M. haemolyticaP. multocidaH. somni30³1915-18£14£24³8

Jediné známé mechanismy rezistence k chloramfenikolu, které jsou považovány za klinicky závažné, jsou inaktivace zprostředkovaná CAT (chloramfenikol acetyltransferázou) a rezistence prostřednictvím vylučování antibiotika effluxní pumpou. Z výše uvedených pouze některé rezistence typu effluxu způsobí rovněž rezistenci k florfenikolu a je zde možnost ovlivnění četnosti této rezistence použitím florfenikolu u zvířat. Rezistence k florfenikolu u cílových patogenů byla hlášena pouze ve výjimečných případech a byla spojena s effluxní pumpou a přítomností floR genu.
Flunixin meglumin je protizánětlivý přípravek nesteroidní povahy s analgetickým a antipyretickým účinkem.Flunixin meglumin působí jako reverzibilní neselektivní inhibitor cyklooxygenázy (společně COX 1 a COX 2), která je důležitým enzymem v kaskádě rozpadu arachidonové kyseliny, kde přeměňuje kyselinu arachidonovou na cyklické endoperoxidázy. Touto inhibicí je tak přerušena následná tvorba eikosanoidů, důležitých mediátorů zánětlivého procesu zodpovědných za horečku, bolest a tkáňovou zánětlivou reakci. Flunixin meglumin svým působením na kaskádu rozpadu arachidonové kyseliny rovněž inhibuje tvorbu tromboxanu, který podporuje agregaci krevních destiček a vazokonstrikci. Tromboxan je uvolňován ke srážení krve. Flunixin využívá ke svému antipyretickému působení rovněž inhibici prostaglandinu E2 na úrovni hypotalamu. Ačkoli flunixin nemá přímý účinek na endotoxiny, poté co již došlo k jejich vzniku, snižuje tvorbu prostaglandinů a v tomto místě kaskády blokuje mnoho účinků zapříčiněných jejich vyplavením. Prostaglandiny jsou součástí složitějšího procesu, který je spojený se vznikem endotoxického šoku.
5.2 Farmakokinetické údaje
Po subkutánní aplikaci přípravku v doporučené dávce 40 mg/kg florfenikolu přetrvává účinná hladina v krvi skotu (je tím myšlena hladina vyšší MIC90 nejméně citlivého původce respiračních infekcí Mannheimia haemolytica) po dobu delší než 39 hodin. Maximální plazmatické koncentrace (Cmax) 4,3 mg/ml průměrně je dosaženo v průměru po 5,5 hodinách (Tmax) po aplikaci. 
Po subkutánní aplikaci přípravku v doporučené dávce 2,2 mg/kg flunixinu je maximální plazmatické koncentrace (Cmax) 2,9 mg/ml dosaženo po 1,3 hodinách (Tmax) po aplikaci. Distribuční objem je průměrně 2 litry na kg.
Vazba florfenikolu na bílkovinu je přibližně 20% a flunixinu > 99%. Úroveň vylučování reziduí florfenikolu močí je přibližně 68% a v trusu 8%. Úroveň vylučování reziduí flunixinu močí je přibližně 34% a v trusu 57%. 
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Propylenglykol (E1520)MethylpyrrolidonKyselina citronová(Makrogol 300)
6.2 Inkompatibility
Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.
6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 rokyDoba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.Nemrazit. Chraňte před mrazem.
6.5 Druh a složení vnitřního obalu
• 100 ml a 250 ml  • skleněná injekční lahvička typu I • brombutylový uzávěr • hliníková pertle. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
Intervet International B.V.Wim de Körverstraat 355821 AN BoxmeerNizozemsko
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO          96/030/07-C
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
25. 7. 2007 / 16. 12. 2011
10. DATUM REVIZE TEXTU
Červen 2013
ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ
Neuplatňuje se.
DALŠÍ INFORMACE
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.