Panacur pst.

K léčbě a tlumení napadení dospělci i nezralými stádii oblých červů gastrointestinálního traktu u koní a ostatních equidů. . Přípravek s ovicidním účinkem na vajíčka oblých červů.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Panacur 187,5 mg/g perorální pasta .
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá látka:Fenbendazolum 187,5 mg v 1g.
Pomocné látky: Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA
Perorální pastaBíla až našedlá jemná,homogénní pasta s jablčně-skořicovým  aroma.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Cílové druhy zvířat
Koně a ostatní equidé.
4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat 
Léčba a tlumení napadení dospělci i vývojovými stádii hlístic gastro-intestinálního traktu  koní a ostatních equidů. Přípravek s ovicidním účinkem na vajíčka hlístic. 
Panacur účinně léčí a tlumí následující infekce hlísticemi:
Velcí strongyli (dospělci a migrující larvální stádia S. vulgaris; dospělci a tkáňová larvální stádia S. edentatus).
Benzimidazol vnímaví dospělci a vývojová stádia malých strongylů (Cyathostoma), včetně larev 3. a 4. stádia encystovaných v mukóze; přípravek je taktéž účinný proti encystovaným inhibovaným larvám 3. stádia v mukóze.
Dospělci a nezralá stádia Oxyuris spp., Strongyloides spp. a Parascaris equorum.
4.3 Kontraindikace
Nejsou.
4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:- příliš častému a opakujícímu se podávání antihelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání- poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)
Za použití vhodných testů (např. Tesu redukce počtu vajíček –FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k antihelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k určitému antihelmintiku, by mělo být použito antihelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.
Rezistence k fenbendazolu byla hlášena u cyasthostomů koní. Proto použití přípravku by mělo být založeno na základě místní epidemiologické informace o citlivosti druhů nematodů a doporučení, jak omezit další selekci rezistence k antihelmintikům.
4.5 Zvláštní opatrení pro použití u zvířat
Nejsou
4.6. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Vyhýbejte se přímému kontaktu přípravku s kůží. Při aplikaci přípravku používejte nepropustné, gumové rukavice.Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.V případě zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím vody.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Nejsou známy.
4.7 Používání v průběhu březosti,laktace nebo snášky
Použití terapeutické dávky je bezpečné pro březí klisny a jejich hříbata.
4.8 Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky a ďalší formy interakce
Nejsou známy.
4.9 Podávané množství a způsob podání
Perorální podání.Pravidelná terapie: Doporučená dávka je 7,5 mg fenbendazolu / kg ž. hm. jednorázově (obsah jednoho injektoru na 600 kg ž.hm.) 
Zvýšené dávky při specifických infekcích:5-denní aplikace:Při léčbě a tlumení migrujících a tkáňových larválních stádií velkých strongylů, encystovaných mukózních larev 3. a 4. stádia malých strongylů a encystovaných inhibovaných larev 3. stádia malých strongylů v mukóze aplikujte 7,5 mg fenbendazolu / kg ž. hm. (obsah jednoho injektoru na 600 kg ž.hm.) denně po dobu 5 následujících dnů.
Jednorázová aplikace:Při léčbě a tlumení encystovaných mukózních larválních stádií malých strongylů aplikujte 30 mg fenbendazolu / kg ž. hm. jednorázově (obsah jednoho injektoru na 150 kg ž.hm.) 
Při léčbě a tlumení migrujících stádií velkých strongylů aplikujte 60 mg fenbendazolu / kg ž. hm. jednorázově (obsah jednoho injektoru na 75 kg ž.hm.) 
Při léčbě a tlumení Strongyloides westeri u sajících  hříbat se aplikuje 50 mg fenbendazolu / kg ž.hm. jednorázově (obsah jednoho injektoru na 90 kg ž. hm.).
Doporučené aplikační schéma:Všichni koně by se měli pravidelně odčervovat jednou dávkou přípravku každých 6-8 týdnů. Léčba encystovaných inhibovaných a encystovaných mukózních larválních stádií by se měla provádět na podzim (nejlépe koncem října nebo v listopadu) a opět zjara (nejlépe v únoru). Avšak koně, které nebylo možné odčervit v rámci pravidelného programu, nebo nově zařazené koně s neznámou historií odčervení, lze odčervit kdykoliv během roku.
Přípravek se podává perorálně vytlačením pasty z aplikátoru na kořen jazyka. Nejsou nutná žádná dietetická opatření. K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost.
4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné 
Benzimidazoly mají široký práh bezpečnosti.
4.11 Ochranné lhůty
Pravidelná terapie: maso 20 dníZvýšené dávky při specifických infekcích: maso: 28 dníNepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
5. FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Anthelmintika,benzimidazol a příbuzné látkyATCvet kód: QP52AC13
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Fenbendazol je anthelmintikum patřící do benzimidazol-karbamátové skupiny. Interferuje s energetickým metabolizmem  nematod. Anthelmintický účinek je založen na inhibici polymerace tubulinu na mikrotubulin.Působí jak na dospělce tak i na vývojová stádia gastrointestinálních a respiratorních nematod. 
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Po perorální aplikaci se fenbendazol vstřebává jen částečně a poté se metabolizuje v játrech. Fenbendazol a jeho metabolity jsou distribuovány po celém těle, ale nejvyšší koncentrace dosahuje v játrech. Fenbendazol a jeho metabolity se vylučují z těla především trusem (> 90%) a v menší míře i v moči a mléce.
Fenbendazol je metabolizován na jeho sulfoxidy, poté sulfony a aminy. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látek
MethylparabenPropylparabenKarbomerPropylenglykolGlycerol (85%)Nekrystalizující sorbitol 70%Hydroxid sodnýAroma-jablko a skořiceČistěná voda
6.2 Inkompatibilita
Nejsou známy.
6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu:  3 roky
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do  25°C.Chraňte před chladem.Chraňte před  světlem..
6.5 Druh a složení vnitřního obalu
Neprůhledný injektor s krycím uzávěrem z polyethylenu s nastavitelným dávkováním o obsahu 24 g. Tělo injektoru je vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Krycí uzávěr, nastavitelný píst a hlavice pístu jsou z nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Odměřovací zařízení je z HDPE.Vnější přebal papírová skládačka.
Balení: 1 x injektor 24 g, 10 x injektor 24 g.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů
6. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
Intervet International B.V.Wim de Körverstraat 355831 AN BoxmeerNizozemsko
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
96/878/94-C
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
07/1994, 03/1999, 23. 11. 2004,24.10.2013
10. DATUM REVIZE TEXTU
Říjen 2013
ĎALŠÍ INFORMACE
Veterinární léčivý prípravek je vydávan pouze na předpis.