Panacur tablety

Přípravek sloužící k léčbě psů a koček infikovaných dospělci i nezralými stádii gastrointestinálních oblých a plochých červů. Přípravek má ovicidní účinek na vajíčka oblých červů.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur 250 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá(é) látka(y):

Fenbendazolum 250 mg v 1 tabletě.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Téměř bílá až šedo-bílá, oválná tableta s půlící rýhou na obou stranách. Na obou polovinách tablety je z jedné strany vyražen text P 250.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi a kočky.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba psů infikovaných dospělci gastro-intestinálních oblých a plochých červů a kočekinfikovaných dospělci i nezralými stádii gastro-intestinálních oblých a plochých červů.

Přípravek má ovicidní účinek na vajíčka oblých červů.

Psi např.: Toxocara canis, Toxocara leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala,Trichuris vulpis, Taenia pisiformis.

Kočky např.: Toxocara mystax (dospělci), Ancylostoma tubaeforme (dospělci i vývojovástádia), Taenia hydatigena (dospělci).

4.3 Kontraindikace

Nejsou.

4.4 Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze aplikovat zvířatům v kterémkoli stupni březosti a laktace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

K léčbě klinické infestace oblými a plochými červy u psů a koček se doporučuje dávka 50 mg fenbendazolu na kg ž. hm., tj. 1 tableta na 5 kg ž. hm., jednou denně po dobu 3 dnů:

Źivá hmotnostDávka
2,5 kg1/2 tablety denně po 3 dny
5 kg1 tableta denně po 3 dny
7,5 kg1 + 1/2 tablety denně po 3 dny
10 kg2 tablety denně po 3 dny

Ošetření se opakuje při znovuobjevení se začervení.

Běžné profylaktické ošetření dospělých zvířat s minimálním rizikem infekce se doporučuje 2-4 krát ročně. Častější ošetření v intervalu 6-8 týdnů se doporučuje u psů v chovných zařízeních.

Psům se doporučuje tablety podávat rozlámané v krmivu anebo rozpuštěné ve vodě a přimíchanédo krmiva.
Kočkám se doporučuje tablety podávat přimíchané do krmiva po předchozím rozpuštění ve vodě.
Tablety se nedoporučuje podávat pouze rozpuštěné ve vodě.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez zvláštních požadavků.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Benzimidazoly a příbuzné substance
ATCvet kód: QP52AC13

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fenbendazol je anthelmintikum patřící do benzimidazol-karbamátové skupiny. Interferuje senergetickým metabolizmem nematod.

Působí jak na dospělce tak i na vývojová stádia gastrointestinálních a respiratorních nematoda na cestoda. Anthelmintický účinek je založen na inhibici polymerizace tubulinu na mikrotubulin.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se fenbendazol vstřebává jen částečně a poté se metabolizuje v játrech. Poločas rozpadu fenbendazolu v séru po perorálním podání v doporučených dávkách je 10-18 hodin u skotu, 21-33 hodin u ovcí a 10 hodin u prasat.

Fenbendazol a jeho metabolity jsou distribuovány po celém těle, ale nejvyšší koncentrace dosahujev játrech. Fenbendazol a jeho metabolity se vylučují z těla především trusem (> 90%) a v menší míře i v moči a mléce.

Fenbendazol je metabolizován na jeho sulfoxidy, poté sulfony a aminy.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy
Kukuřičný škrob
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Hyetelosa
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)
Stearan hořečnatý

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Tablety v blistru potaženém hliníkovou fólií, v papírové krabičce.

Balení: 20 tablet.

6.6Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko

8.Registrační číslo(a)

96/226/94-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

25.2.1994, 18.2.1999, 8.2.2005

10. DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2009

Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití

Neuplatňuje se.