Nobivac L4

Vakcína Nobivac L4 je první tetravalentní vakcína obsahující leptospiry čtyř sérovarů čtyř různých séroskupin, které odpovídají nejaktuálnějšímu výskytu Leptospira spp. v Evropě.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobivac L4, injekční suspenze pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Inaktivované kmeny Leptospira:

– L. interrogans sérová skupina Canicola sérovar Portland- vere (kmen Ca-12-000)

– L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae

sérovar Copenhageni (kmen Ic-02-001)

– L. interrogans sérová skupina Australis sérovar Bratislava

(kmen As-05-073)

– L. kirschneri sérová skupina Grippotyphosa sérovar

Dadas (kmen Gr-01-005)

1 antigenní množství ELISA jednotek.

Excipiens:

Thiomersal 0,1 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

Bezbarvá suspenze

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

3550-7100 U1

290-1000 U1

500-1700 U1

650-1300 U1

K aktivní imunizaci psů proti:

– L. interrogans sérová skupina Canicola sérovar Canicola ke snížení infekce a vylučování močí

– L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Copenhageni ke snížení infekce a vylučování močí

– L. interrogans sérová skupina Australis sérovar Bratislava ke snížení infekce

– L. kirschneri sérová skupina Grippotyphosa sérovar Bananal/Lianguang ke snížení infekce a vylučování močí

Nástup imunity: 3 týdny

Trvání imunity: 1 rok

4.3 Kontraindikace

Nejsou.

4.4 Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití Zvláštní opatření pro použití u zvířat Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Neuplatňuje se.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Několik dní po vakcinaci se může objevit mírné a přechodné zvýšení tělesné teploty (£ 1°C),

u některých štěňat se může objevit snížení aktivity a/nebo snížená chuť k jídlu. V místě aplikace se může objevit mírný přechodný otok (£ 4 cm), který může být tuhý a na pohmat bolestivý. Každý otok buď vymizí, nebo se výrazně zmenší do 14 dnů po vakcinaci. Může se vyskytnout občasná přechodná akutní reakce z přecitlivělosti (anafylaxe).

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze mísit s vakcínami série Nobivac obsahující psinku, psí adenovirus typ 2, a/nebo parvovirus k subkutánnímu podání.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávat ve stejný den, ale nemísit s vakcínami série Nobivac obsahující Bordetella bronchiseptica a/nebo komponenty viru parainfluenzy

k intranasálnímu podání.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Subkutánní podání.

Před použitím nechte vakcínu dosáhnout pokojové teploty.

Aplikujte dvě vakcinace 1 dávky (1 ml) vakcíny v intervalu 4 týdnů psům od věku 6 týdnů dále.
Vakcinační schéma:

Základní vakcinace: První vakcinace může být podána od 6. do 9.(*) týdne věku zvířete a druhá vakcinace od 10. do 13. týdne věku.

Revakcinace: Psi by měli být revakcinování každoročně jednou dávkou vakcíny (1 ml).

(*) V případě vysoké hladiny mateřských protilátek je první vakcinace doporučována ve věku 9 týdnů.
K simultánnímu použití by měla být 1 dávka vakcíny Nobivac obsahující komponenty psinky, psího

adenoviru typu 2 a/nebo parvoviru naředěna jednou dávkou (1 ml) vakcíny Nobivac L4. Smíchané vakcíny se aplikují v subkutánní injekci.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při předávkování dvojnásobnou dávkou nebyly pozorovány žádné jiné nežádoucí účinky než ty popsané v bodě 4.6. Nicméně tyto reakce mohou být závažnější a/nebo trvat déle. Např. místní otok, který může být pozorován v místě aplikace a může mít v průměru až 5 cm, úplně vymizí do 5 týdnů.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: inaktivovaná bakteriální vakcína. ATCvet kód: QI07AB01

Ke stimulaci aktivní imunity u psů proti L. interrogans sérová skupina Canicola sérovar Canicola, L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Copenhageni, L. interrogans sérová skupina Australis sérovar Bratislava, a L. kirschneri sérová skupina Grippotyphosa sérovar Bananal/Lianguang.

In vitro a in vivo data u necílových druhů naznačují, že vakcína může vykazovat určitou míru zkřížené reakce proti L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae a L. kirschneri sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tiomersal Chlorid sodný Chlorid draselný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Dihydrogenfosforečnan draselný

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma těch zmíněných v bodě 4.8.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin

Doba použitelnosti po rekonstituci vakcínami Nobivac: 45 minut

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná injekční lahvička typ I o obsahu 1 ml (1 dávka) nebo 10 ml (10 dávek) s brombutylovou zátkou zakódovanou hliníkovou pertlí.

Velikost balení:

Krabice obsahující 5, 10, 25 nebo 50 injekčních lahviček o obsahu 1 ml (1 dávka). Krabice obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 10 ml (10 dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/12/143

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.7.2012

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ