Nobilis MG 6-85

Aktivní imunizace budoucích nosnic k redukci poklesu produkce vajec a příznaků infekce horních cest dýchacích, zánětů vzdušných vaků a atrezie folikulů způsobených zárodkem Mycoplasma gallisepticum.

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis MG 6/85lyof. a.u.v.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá(é) látka(y)

Mycoplasma gallisepticum(MG 6/85) 106,9 – 108,5 CFU v 1 dávce.
Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát k naředění ve vodě k aerosolové aplikaci.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílový druh zvířat

Kur domácí (budoucí nosnice)

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace budoucích nosnic k redukci poklesu produkce vajec a příznaků infekce horních cest dýchacích, zánětů vzdušných vaků a atrezie folikulů způsobených zárodkem Mycoplasma gallisepticum.

Imunita se vyvine během 4 týdnů po vakcinaci a trvá nejméně 24 týdnů po vakcinaci.

4.3 Kontraindikace

Neaplikovat 4 týdny před a během snášky. Není určeno pro budoucí chovný materiál.

4.4 Zvláštní upozornění

Žádné.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.
Každou lékovku spotřebujte bezprostředně po otevření.
Dbejte platných předpisů souvisejících s profylaxí mykoplazmózy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte případnému kontaktu s očima a kůží. Při aplikaci používejte masku a ochranu očí.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neaplikovat 4 týdny před a během snášky. Není určeno pro budoucí chovný materiál.

4.8 Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Aplikace antimykoplazmových přípravků 5 dní před a 14 dní po vakcinaci může mít nežádoucí vliv na vakcinační kmen.
Nejsou dostupné žádné informace o vlivu současného použití vakcíny s jinými přípravky. Proto se doporučuje neaplikovat jinou vakcínu 14 dní před a po vakcinaci touto vakcínou.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Rozpusťte vakcínu v odpovídajícím množství vody, aby se dosáhlo nejméně 106,9 CFU (1 dávka) na kus aplikací aerosolem.

Vakcinační schéma

Vakcína se může podávat jedinou aplikací drůbeži ve věku od 6 týdnů.

Příprava vakcíny

Vakcínu je třeba spotřebovat do 2 hodin po rozpuštění ve vodě.

  1. Používejte čistou, chladnou, nechlorovanou vodu.
  2. Lékovku otevírejte pod vodní hladinou.
  3. Z lékovky odstraňte pertli a gumovou zátku.
  4. Přidejte vakcínu k množství vody potřebnému pro aerosol. Objem vody pro rozpuštění by měl být dostatečný pro zajištění rovnoměrného rozptýlení vakcíny aplikované na drůbež. Toto se různí podle věku vakcinované drůbeže a chovné technologie, ovšem doporučuje se 250 až 400 ml vody na 1000 dávek.

Aplikace aerosolu

  1. Vakcinujte vhodným rozprašovačem, který je schopen produkovat jemné kapičky. Suspenze vakcíny by se měla rovnoměrně aplikovat na správný počet kusů ze vzdálenosti asi 40 cm.
  2. V rozprašovači nepoužívejte žádnou dezinfekci nebo odstředěné mléko.
  3. Rozprašovač používejte pouze k aplikaci vakcín. Po použití důkladně očistěte.
  4. Při aplikaci vypněte všechny větráky. Uzavřete také všechny přívody vzduchu.
  5. Dbejte pokynů výrobce rozprašovače pokud se týče objemu vody.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Desetinásobek maximální dávky je bezpečný pro cílový druh zvířat.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:živá mykoplazmová vakcína pro drůbež
ATCvet kód: QI01AE03

Ke stimulaci aktivní imunity proti Mycoplasma gallisepticum.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

lyofilizační médium

6.2Inkompatibility

Nemíchejte s jinými imunologickými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

24 měsíců; po naředění 2 hodiny.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 2-8°C, v temnu.

6.5Druh a složení vnitřního obalu

20 ml lékovka z hydrolytického skla typu I obsahující lyofilizát 1000 dávek. Lékovka je uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí. V papírové krabičce, příbalová informace přiložena.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu ržitel rozhodnutí o registraci

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko

V České republice zastupuje společnost Intervet s.r.o.

8. Registrační číslo(a)

97/058/03-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace

13.8.2003 / 8. 4. 2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

březen 2008

Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití

Neuplatňuje se.