Karsivan tablety

Účinná látka propentofylin zlepšuje prokrvení mozku a periferních tkání a zlepšuje tak kvalitu života stárnoucích psů. Budou aktivnější a spokojenější.

1.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Karsivan 50 mg potahovaná tableta

2.       KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Karsivan 50mg

Propentofyllinum 50 mg v 1 tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.       LÉKOVÁ FORMA

Karsivan 50mg

Potahovaná tableta.

Okrová, bikonvexní, kulatá tableta se dvěma dělícími rýhami na jedné straně.

4.       KLINICKÉ ÚDAJE 

4.1     Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie, pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

4.3     Kontraindikace

Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.

4.4       Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5       Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem používat  ochranné rukavice.

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba léčbu přerušit. Zvracení bylo pozorováno v ojedinělých případech, zejména při započetí léčby.

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Viz kontraindikace.

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9     Podávané množství a způsob podání

Perorální podání. Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti dlouhodobě, dvakrát denně.

Karsivan 50 mg

Živá hmotnost psa   2x denněPočet tablet
do 4 kg1/4 tablety
5-8 kg1/2 tablety
9-15 kg1 tableta
16-25 kg1+1/2 tablety
26-33 kg2 tablety
34-50 kg3 tablety 

Tablety se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a zamíchány do krmení.

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné 

Příznaky zahrňují nadměrnou kardiální a cerebrální stimulaci. V takových případech by měla být zvířata léčena symptomaticky.

4.11     Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.         FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Periferní vazodilatancia – purinové deriváty

ATCvet kód: QC04AD90

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

Propentofylin patří ke xanthinovým derivátům. V řadě studií provedených na různých druzích zvířat se prokázalo, že zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší využití živin a kyslíku v periferním oběhu.  Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok červených krvinek krevním řečištěm.

5.2       Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.

Poločas rozpadu je přibližně 30 minut a biologická dostupnost původní látky činí asi 30%, přičemž v organizmu je dostupná celá řada jejích účinných metabolitů. Biotransformace probíhá nejvíce v játrech. Propentofylin se vylučuje z organizmu ve formě metabolitů z 80-90% v moči, zbytek v trusu.

V organizmu se neakumuluje.

6.       FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1     Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Kukuřičný škrob

Krospovidon

Mastek

Stearan hořečnatý

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah tablety

Hypromelóza

Mastek

Oxid titaničitý (E 171)

Žlutý oxid železitý (E 172)

Makrogol 8000

6.2     Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3     Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

Karsivan 50 mg

Papírová krabička obsahující 2 PVC/Al blistry potažené hliníkovou fólií po 30 tabletách.

Velikost balení: 60 tablet

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.       DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.       Registrační číslo(a)

Karsivan 50 mg

 96/879/94-C

9.       Datum registrace/ prodloužení registrace

14.7.1994, 24.3.1999, 24.9.2004, 19.1.2010

10.     DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2014 

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.