Fertagyl inj.

K léčbě ovariálních cyst, u skotu a králiků k prevenci zpožděné ovulace, zlepšení plodnosti přebíhalek a k zlepšení plodnosti v poporodní fázi.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fertagyl 0,10 mg/ml injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje

Léčivá látka: Gonadorelinum 0,10 mg (jako 0,105 mg Gonadorelini acetas)

Pomocné látky: Benzylalkohol (E1519) 10,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok. Čirý, bezbarvý až slabě nahnědlý roztok bez viditelných částic

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Skot, králíci.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U skotu k léčbě ovariálních cyst, k prevenci zpožděné ovulace, zlepšení plodnosti přebíhalek a k zlepšení plodnosti v poporodní fázi. U králíků k indukci ovulace.

4.3 Kontraindikace

Nejsou.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použitíZvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Těhotné ženy by se měly vyhnout přímému kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem vody. Zabraňte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Není indikováno použití v březosti.

4.8 Interakce s dakšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání. Skot: léčba ovariálních cyst 5 ml prevence zpožděné ovulace 2,5 ml (aplikovat v den inseminace) zlepšení plodnosti přebíhalek 2,5 ml (aplikovat uprostřed cyklu, 11-14 dní po říji) zlepšení plodnosti v poporodní fázi 2,5 ml (aplikace u vysokoprodukčních krav do 40 dní po porodu redukuje výskyt ovariálních poruch) Králíci: indukce ovulace 0,2 ml (ramlice může být připuštěna bezprostředně po aplikaci)

Skot
 1. Léčba ovariálních cyst Jak folikulární, tak i luteální cysty reagují na aplikaci Fertagylu . Cysty ovulují nebo dále luteinizují a vyvíjí se corpus luteum. Během 18-23 dnů se u většiny zvířat objevuje říje a mohou být inseminována. Procento zabřezávání v této první říji je v normálu. 2. Zlepšení fertility U přebíhalek se pro zlepšení procenta zabřezávání může Fertagyl aplikovat při inseminaci nebo uprostřed cyklu (11-14 dnů po říji). 3. Zlepšení plodnosti po porodu Aplikace Fertagylu v časném postpartálním období (15-40 dnů post partum) stimuluje obnovení fyziologických říjových cyklů, redukuje výskyt ovariálních cyst a zkracuje interval od otelení do první říje.

Králík
U ramlic může být Fertagyl využit k indukci ovulace při umělé inseminaci.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je nutné

Bez zvláštních příznaků po dvojnásobné dávce.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Gonadotropin-releasing hormony ATC vet.kód: QH01CA01

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Aktivní složkou přípravku je gonadorelin, syntetický dekapeptid identický s přirozeným gonadotropin releasing hormonem (GnRH) vylučovaného hypotalamem. Proto má Fertagyl přesně stejný účinek jako endogenní GnRH: řízení produkce a sekrece luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH) hypofýzou. Krátce po aplikaci Fertagylu dochází k současnému uvolnění LH a FSH, které přímo působí na vaječníky. FSH stimuluje růst folikulů a LH indukuje ovulaci a luteinizaci.

5.2 Farmakokinetické údaje
Po intramuskulární aplikaci 500 µg GnRH kravám se maximální koncentrace v krvi (Cmax 446 ng/ml) dosahuje během 17,5 minuty. Biologická dostupnost po intramuskulární aplikaci je 35,6% ve srovnání s intravenózním podáním. GnRH je dekapeptid, který se po aplikaci v těle velmi rychle metabolizuje na menší polypeptidy a aminokyseliny. Metabolity se vylučují močí. Poločas rozpadu je velmi krátký, u krav asi 20 minut. Po intramuskulární aplikaci 500 µg účinné látky přípravku se u krav během 2 hodin plazmatické hladiny vrací do stavu před aplikací (k přirozeným hladinám).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný Benzylalkohol (E1519) Hydroxid sodný (pro úpravu pH) Kyselina octová (pro úpravu pH) Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky .

Doba použitelnosti po prvním otevření: 24 hodin

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2°C – 8 °C) Chraňte před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná injekční lahvička typu I o obsahu 5 ml uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou typu I zajištěnou hliníkovou pertlí. Vnější přebal – papírová skládačka.

Balení: 1 x 5 ml, 10 x 5 ml.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, ktery pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/161/95-C

9. DATUM REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.3.1995; 21.12.2001, 22. 11. 2005, 1.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Prosinec 2010